Okra   Okra cirkels
Print

MISSIE, DOELSTELLINGEN en WAARDEN VAN OKRA Trefpunt LOVENDEGEM


A. Wie zijn we?

Okra is een zelfstandige ouderenvereniging en een partnerorganisatie binnen de koepel van de Christelijke Werknemersorganisatie (ACW).
De oorspronkelijke naam, Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG), werd in 2006 gewijzigd in OKRA. Dit letterwoord wordt gevormd door de beginletters van de vier fundamentele waarden waarvoor we als beweging staan: Open – Kristelijk – Respectvol en Actief. Okra is een erkende socio-culturele vereniging met een eigen sportwerking. Okra is ook de grootste ouderenvereniging in België.


B. Onze Missie

Het Okra-Trefpunt Lovendegem verenigt gepensioneerden en zij die in eenzelfde levensfase zijn gekomen met het doel hun persoonlijke ontplooiïng en hun deelneming aan het maatschappelijk leven te bestendigen en te bevorderen.

C. Doelstellingen

1. Socio-culturele doelstelling

Okra wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten.
Deze hebben als doel:

2. Belangenbehartiging en sociale actie

Okra neemt zelf initiatieven of ondersteunt acties die moeten leiden tot betere levensomstandigheden en het algemeen welzijn van de oudere. Deze initiatieven kunnen een lokale maar evengoed een nationale dimensie hebben door:

3. Okra als vereniging en beweging

Om haar opdrachten en doelstellingen te verwezenlijken streeft Okra ernaar om zijn leden zoveel als mogelijk te betrekken in de besluitvorming. Okra wordt gedragen door vrijwilligers in al zijn geledingen. Om verstarring en stagnatie te vermijden zijn de uitvoerende mandaten beperkt tot vier jaar, eenmaal verlengbaar.
Okra is een VZW waarvan Okra Lovendegem een onderdeel vormt. De werking ervan wordt geregeld door een eigen statuut en een huishoudelijk reglement. Okra is een door het Lovendegems gemeentebestuur erkende en gesubsidieerde ouderenvereniging.


D. De Waarden van OKRA

Okra laat zich prioritair leiden door de waarden die voorop staan in een democratie, de Europese en Universele rechten van de mens en door de waarden die wortelen in het Christelijke gedachtegoed.

E. Organisatie en structuur

Okra heeft een getrapte structuur met drie beleidsniveaus :

  1. Wijzelf vormen het Okra Trefpunt 55+ Lovendegem. We kennen een Algemene Vergadering die alle leden omvat en die meerdere keren per jaar bijeenkomt, een Trefpuntbestuur met 18 leden en een Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter, beide medevoorzitters, de secretaris en de penningmeester.

  2. De trefpunten worden overkoepeld door 18 regio’s en in ons geval is dit de Regio Gent die 82 Trefpunten verzamelt. Ook hier vinden we dezelfde beleidsorganen: de Regioraad, het Regiobestuur en het Dagelijks Bestuur.

  3. Nationaal worden de 1214 Trefpunten en de 18 Regio’s overkoepeld door een Algemene Raad, een Algemeen Bestuur en een Algemeen Dagelijks Bestuur.

F. Historiek

De eerste KBG-afdelingen, vandaag spreken we van OKRA-Trefpunten, startten hun werking kort na de tweede wereldoorlog. Aanvankelijk was hun werking hoofdzakelijk toegespitst op de problematiek van de toen vrij nieuwe pensioenwetgeving. Geheel in de geest van de tijd, met name de late jaren veertig, lag de activiteit van 'Den Bond' hoofdzakelijk op het vlak van de Belangenverdediging en de Informatie van de leden. Vanuit de verschillende lokale afdelingen van de Christelijke mutualiteiten werden deze acties ondersteund en kenden we stilaan een groei van de louter belangenverdediging naar een meer socio-culturele werking. De Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) werd geconfronteerd met een aantal nieuwe noden van zijn leden en wou deze invullen. Er kwam een nieuwe dimensie bovenop de bestaande materiële zorg en KBG ging resoluut voor de invulling van deze behoeften. Uitstappen, meerdaagse reizen, vorming, ontmoetingsmomenten, feesten, bedevaarten en creatief bezig blijven, de zorg voor anderen en fysisch fit blijven werden sleutelbegrippen.
In de jaren zestig en zeventig groeit KBG spectaculair. Onder impuls van de plaatselijke besturen vullen voordrachten, gespreksnamiddagen en culturele bezoeken het bestaande aanbod aan.
Ook in de afdeling Lovendegem is deze evolutie merkbaar. KBG neemt zijn plaats in tussen de van oudsher bestaande verenigingen en wordt een begrip in het Lovendegemse sociale leven.
Rond 1979 wordt het aanbod nogmaals verbreed. Er wordt gestart met een bovenlokale werking, de Seniorenacademie, die aan het bestaande, lokale, aanbod een nieuwe activiteit toevoegt: een vorming en scholing op hoog niveau. Ook KBG-Zorg ten voordele van de rusthuisbewoners beleeft zijn start.
Als moderne ouderenbeweging beraadt KBG zich halfweg de jaren tachtig over zijn werking. Er wordt een beleidsplan opgemaakt dat resulteert in een verbreding van het aanbod, en een optimalisatie van de bestuurswerking door het werken met twee- of driejaarlijkse thema’s. Ook de begeleiding en vorming van de plaatselijke afdelingen door het regio- of nationale niveau worden geoptimaliseerd.
Van 2004 tot 2006 staat de plaatselijke belangenbehartiging centraal via het thema “Hard(t) voor Uw recht”. Ook in Lovendegem gaat een verantwoordelijke voor de Belangenbehartiging en de Vingerknipper aan het werk. Belangenbehartiging is sindsdien een succesvol onderdeel in onze globale werking.
Op 19 april 2006 krijgt KBG (“Den Bond”) een nieuwe naam. Vanaf dan heten we Okra-Trefpunt 55+ Lovendegem.
Maar laat het duidelijk zijn: Okra is niet de naam van een oude wijn in nieuwe zakken. Okra is een springlevende moderne ouderenvereniging verankerd in 60 jaar sociale geschiedenis maar die klaar staat voor de uitdagingen die op ons afkomen.


G. Rekeningnummer

Het rekeningnummer van Okra Trefpunt Lovendegem is vanaf 1 januari 2011:
BE04 8904 1402 5131.

(T.M.)