Okra
Okra cirkels


Printversie
Herfstfeest - 5 oktober 2010


Ons jaarlijks herfstfeest is tevens de gelegenheid waarop wij als bestuur een aantal leden in de schijnwerper willen zetten die op een of andere manier tijdens de afgelopen jaren bijgedragen hebben aan onze werking of die een bijzondere bijdrage hebben geleverd bij de uitbouw van Okra tot een krachtige en actieve seniorenvereniging.

Jeanine Bodart is een van die figuren die ervoor gezorgd heeft dat Lovendegem een bloeiend verenigingsleven kent. Binnen de koepel van het ACW waarvan ze nog steeds penningmeester is van de lokale afdeling, heeft ze jarenlang de leiding gehad van Ziekenzorg en was ze tezelfdertijd ondervoorzitter van het Okra-Trefpunt Lovendegem. Zij heeft de wens bekendgemaakt deze functie om medische redenen neer te leggen en niet meer deel te nemen aan de bestuursverkiezingen in het voorjaar van 2011. Wij respecteren vanzelfsprekend deze keuze maar haar vervangen zal niet eenvoudig zijn.
Bedankt voor alles Jeanine!

Maurice De Swaef is de man die ruim vier jaar terug de uitdaging aanging om de volkssport bij uitstek, het bollen, in Lovendegem nieuw leven in te blazen. Het gemeentebestuur van Lovendegem had gezorgd voor een prachtige accommodatie maar het was Maurice die binnen Okra zorgde dat er ook effectief kon gebold worden. Ruim vier jaar lang heeft Maurice vrijwillig en onbezoldigd, zonder ook maar één onderbreking, ervoor gezorgd dat tientallen bolders hun geliefkoosde sport (opnieuw) konden beoefenen. Omdat Maurice wenste meer tijd te kunnen vrijmaken voor zijn gezin moesten wij in mei op zoek naar een vervanger.
Wij hebben geen gelijkwaardige opvolger gevonden. En dat zegt genoeg.
Kaartkampioenen 2009–2010.
Kaarten behoort sinds het ontstaan van OKRA in 1954 (toen nog Kristelijke Bond van gepensioneerden of  KBG) tot de maandelijks weerkerende activiteiten van onze vereniging. Anno 2010 is dit nog steeds zo en de cijfers wijzen erop dat het kaarten nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van onze doelstelling: elkaar ontmoeten in een ontspannende sfeer met een vleugje competitie er bovenop. We begroeten toch telkens een 50 à 60 tal kaarters en we hebben plannen om het aantal kaartingen uit te breiden (naast nog andere denkpistes en initiatieven) zodat het Tempelhof op deze manier de kans krijgt om uit te groeien tot de ontmoetingsplaats voor de senioren o.a. ook uit de Bloemetjeswijk.
Inmiddels weten we ook dat kaarten volledig beantwoordt aan de behoefte om ook op latere leeftijd actief de geest te blijven trainen. En dit wil Okra ondersteunen!


Kaartkampioenen werkingsjaar 2009-2010
Competitie bieden: Bij de dames was Maria De Mol laureaat terwijl Guillaume “Guy” Collier het haalde bij de heren.
Afdeling Wiezen: Hier deed zich iets unieks voor: De winnaars kwamen uit hetzelfde gezin namelijk het echtpaar Hilaire Slock en Adrienne De Baets.
Door de voorzitter en het bestuur werden de dames letterlijk in de bloemetjes gezet terwijl voor de heren een mand met een verzameling aan streekbieren voorzien was.
Aan alle winnaars maar evengoed aan alle kaarters: proficiat.

Een vereniging als Okra kan niet zonder de inzet van vrijwilligers als bestuurslid. Neem deze weg en er is geen sprake meer van enig verenigingsleven. Zonder hun onbaatzuchtige inzet zou het volledige middenveld waarop België met reden fier mag zijn wegvallen.
Voor onze bestuursleden voorzien we een officiële erkenning na 10 jaar dienst. Bij die gelegenheid wordt hen ook het Getuigschrift van Erkentelijkheid en het bijhorend kenteken overhandigd.
Dit jaar kwamen hiervoor in aanmerking:
     Mevr. Marcella Goethals
     Mevr. Christiane Van Kerckvoorde
Okra-Lovendegem is zeer blij deze twee “Sterkhouders” in zijn rangen te tellen en  hoopt tezelfdertijd nog jaren op hen beroep te kunnen doen.
Naar boven