Okra
Okra cirkels

Antwoorden op de verkeerswedstrijd - Reeks 4

Vooraf: De vragen zijn geput uit drie verschillende wetgevingen waarnaar verwezen wordt in de antwoorden:
Wegcode: Is het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en zijn aanvullingen tot heden.
Wegenverkeerswet: Is de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16/3/1968 en zijn aanvullingen tot heden.
Technisch Reglement: is het Koninklijk Besluit van 15/3/1968 en zijn aanvullingen.


Vraag 1: Antwoord B. Art 8.2.3°. De leeftijd voor het besturen van een motorvoertuig is 18 jaar. Deze leeftijd wordt teruggebracht tot 16 jaar voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder vervoert.

Vraag 2: Antwoord B. De hoofdingang van de Triangel ligt binnen een zone 30.

Vraag 3: Antwoord A. Wegenverkeerswet art 60 §3. Het besturen op een openbare plaats van een voertuig of een rijdier is verboden aan iedere persoon die een voertuig of rijdier bestuurde, daartoe aanstalten maakte of een bestuurder begeleidde met het oog op de scholing, voor de duur van zes uren te rekenen vanaf de vaststelling:
1° wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie van tenminste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.
De wet zegt verder (art 61) dat hij/zij het rijbewijs waarvan hij houder is dient af te geven. Belangrijk is dat de wet een algemeen rijverbod (voor alle voertuigen) oplegt.

Vraag 4: Antwoord C. Wegcode art 49.5. Een nood- of hulpkoppeling mag slechts gebruikt worden ingeval van overmacht en uitsluitend om met een snelheid van maximum 25 km/u een auto of een vierwieler met motor die zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen tot op de plaats van herstelling te brengen.

Vraag 5: Antwoord A. Wegcode art 51.2. De gevaardriehoek moet op gewone wegen op minimum 30 meter en in nagenoeg verticale stand voor het voertuig geplaatst worden. Hij moet zodanig geplaatst worden dat hij voor de naderende bestuurder zichtbaar is van op een afstand van ongeveer 50 meter.

Vraag 6: Antwoord A. Wegcode art 43 bis. De begeleider van een groep fietsers is een Wegkapitein en zijn driekleurige armband vermeldt dit. De man/vrouw die de veiligheid verzekert bij wielerwedstrijden is een Signaalgever (art 41.3.1.2°) en een persoon die groepen voetgangers of groepen ruiters beveiligt is een Groepsleider.

Vraag 7: Antwoord C. Wegcode art 61 en het KB van 30/9/2005-art 3.36°. Het negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad. De onmiddellijke inning hiervoor bedraagt onveranderlijk 150 €.

Vraag 8: Antwoord C. Wegcode art 42.2.2.2°. Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan. De personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden moeten evenwel rechts in de door hen gevolgde richting gaan.

Vraag 9: Antwoord B. Wegcode art 26.1.§4. Halfmaandelijks beurtelings parkeren. Het veranderen van kant van de rijbaan moet op de laatste dag van elke periode tussen 19.30 en 20.00 uur gebeuren.

Vraag 10: Antwoord C. Wegcode art 24.10°. Om te vermijden dat de verkeersborden onzichtbaar of onleesbaar zouden worden mag niet geparkeerd of stil gestaan worden op minder dan 20 meter voor het bord. Deze bepaling geldt niet voor de voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet meer dan 1,65 meter bedraagt wanneer de onderkant van het verkeersbord zich tenminste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

Klik hier om terug te keren naar 'Verkeer'.