Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 16
mei 2007

Woordje van de voorzitter

Geachte Okra leden,

Hierbij een overzicht van het OCMW LOVENDEGEM met speciaal hun bevoegdheden inzake de specifieke ouderenproblematiek. Aarzel nooit met hen contact te nemen hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van de OCMW-raadsleden.

Tony Mestdag, Lid Vast Bureau OCMW

Naar boven

HET OCMW VAN LOVENDEGEM

Adres: Kasteeldreef 72, 9920 Lovendegem
Algemeen telefoonnummer: 09/255 56 50 - Fax: 09/255 53 40

Andere elefoonnummers

Poetsdienst: Angela Vereecken 09/255 56 52

Dienstencheque-Onderneming: Lieve De Meester 09/255 56 54

MMC - Minder Mobielen Centrale:
Marieke Hugaert 09/255 56 57

Sociale dienst:
    Conny Martens 09/255 56 51
    Angela Vereecken 09/255 56 52
    Mieke T'Jampens 09/255 56 53
    Marieke Hugaert 09/255 56 57

Secretaris: Freddy Van Petegem 09/255 56 56.

Hoe bereikt u de diensten van het OCMW?

Waar?
U kunt steeds terecht in de burelen van het OCMW, Kasteeldreef 72 of na afspraak bij u thuis.

Wanneer?
- Elke voormiddag op bureel van 8.30 u tot 12 u (zonder afspraak)
- In de namiddag op het bureel (na telefonische afspraak)
- In de namiddag bij u thuis (na telefonische afspraak).

Samenstelling van de OCMW-raad

Voorzitter

Caroline Fredrick, Pyramidestraat 19, 9920 Lovendegem

Raadsleden
Elza Dewaerheid, Warandestraat 20, 9920 Lovendegem
Joris Jannes, Warandestraat 8, 9920 Lovendegem
Ann Mattheeuws, Dorp 24/7, 9920 Lovendegem
Antoon Mestdag, Schoordam 16, 9920 Lovendegem
Margot Neyskens, Beiaard 12, 9920 Lovendegem
Joris Rombaut, Vaartstraat 48, 9920 Lovendegem
Veerle T'Kindt, Neerstraat 46, 9921 Lovendegem
Dirk Van Hyfte, Begoniastraat 19, 9920 Lovendegem

Naar boven

TAKEN VAN DE SOCIALE DIENST GERICHT NAAR OUDEREN

1. HUISVESTING

Woningen Kerkelare
- 19 bejaardenwoningen van het OCMW.
- 15 woningen met dienstverlening van de gemeente, waarover het OCMW sinds 1 juli 2006 het beheer heeft.

Woningen Vinderhoute
- 3 bejaardenwoningen in de Pastoor Moernautstraat.

Voorwaarden om voor deze woningen in aanmerking te komen:
- Bij inschrijving moet de kandidaat de leeftijd van 60 jaar hebben.
- De inschrijver moet op het ogenblik van de inschrijving:
    - of ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Lovendegem en er effectief verblijven
    - of er op het ogenblik van de toewijzing niet langer dan 2 jaar uitgeschreven zijn.
- Voor de 19 bejaardenwoningen van het OCMW mogen de kandidaten geen onroerend goed bezitten. Indien het onroerend goed werd vervreemd, kan de kandidaat gedurende een periode van 3 jaar, ingaande vanaf de datum van het verlijden van de akte, niet in aanmerking komen.

Hoe inschrijven?
Onze sociale dienst vult op uw vraag een algemeen inschrijvingsformulier in waarop de identiteitsgegevens, de inkomsten en de reden van de aanvraag vermeld worden. Deze redenen kunnen betrekking hebben op de huidige woonsituatie, de medische problematiek en andere.

Toewijzing
De toewijzing van de woningen gebeurt in de Raad Voor Maatschappelijk welzijn op advies van onze sociale dienst. Bij de toewijzing wordt niet zozeer rekening gehouden met de datum van inschrijving, maar wel met de huidige woonsituatie, het inkomen en de gezondheidstoestand.

Naar boven


2. POETSDIENST

a) Poetsdienst aan ouderen

Wie kan er beroep op doen?
- Bejaarde inwoners uit de gemeente die hulp willen bij het dagelijks onderhoud van de gezinswoning.
- Een uitzondering kan gemaakt worden voor zwaar zieke mensen die geen beroep kunnen doen op derden.

Voor welk taken?
- algemeen onderhoud van de woonvertrekken (living, keuken, slaapkamer, badkamer); dweilen, stofzuigen, stof afdoen, ramen lappen...
- NIET: onderhouden van de tuin, boodschappen doen, koken, strijken, wassen. Indien blijkt dat deze taken eveneens niet meer door de klant kunnen gedaan worden, wordt op hun vraag door het OCMW contact opgenomen met andere thuiszorgdiensten.
- wekelijks of veertiendaagse poetsdienst, in de voor- of namiddag (telkens 3.45 uur).

Kostprijs?
De kostprijs wordt berekend op basis van het inkomen:
- waarbij hoge medische kosten in mindering gebracht worden
- waarbij rekening gehouden wordt met de gezinssituatie
- waarbij het minimumtarief heden 2,20 euro/u en het maximumtarief 8 euro/u bedraagt.

De maatschappelijk werkster komt op huisbezoek naar aanleiding van de aanvraag waarbij de nodige gegevens opgevraagd worden om de prijs te berekenen. Wanneer de prijs te hoog zou liggen, wordt doorverwezen naar diensten die werken via dienstencheques.

b) Poetsdienst via dienstencheques

Wie kan er beroep op doen?
- Inwoners uit de gemeente die hulp willen in het huishouden, hulp bij het schoonmaken van de gezinswoning, strijken, wassen, koken...
- Klanten dienen zich eerst aan te sluiten bij Accor als gebruiker om daarna dienstencheques te kunnen bestellen.

Voor welk taken?
- algemeen onderhoud van de woonvertrekken (living, keuken, slaapkamer, badkamer); dweilen, stofzuigen, stof afdoen, ramen lappen...
- andere huishoudelijke taken zoals wassen, strijken, koken...
- wekelijkse of veertiendaagse poetsdienst, in de voor- of namiddag (doorgaans in blokken van 4 uren).

Kostprijs?
- Klanten dienen zich eerst aan te sluiten bij Accor als gebruiker om daarna dienstencheques te kunnen bestellen.
- 1 dienstencheque kost 6,70 euro.
- Per uur moet 1 dienstencheque gegeven worden.
- De kostprijs bedraagt dus 6,70 euro per uur.

Naar boven


3. MINDER MOBIELEN CENTRALE

Wie kan er beroep op doen?
Inwoners uit de gemeente die zich moeilijk alleen kunnen verplaatsen
- bejaarden
- mensen met een handicap
- mensen in een sociale noodsituatie
én die een beperkt inkomen hebben (maximaal 2x het leefloon).

Voor welk soort vervoer?
- vervoer naar het ziekenhuis (geen liggend vervoer)
- vervoer naar dokters en kinesisten...
- vervoer naar allerhande ontspanningsactiviteiten (bv. hobbyclub, familiebezoek, vriendenbezoek, kapper...)
- ook als iemand boodschappen moet doen en zich hier niet zelfstandig naartoe kan verplaatsen.

Kostprijs?
0,25 euro per kilometer rechtstreeks te betalen aan de chauffeur.

Naar boven


4. TOELAGEN, PREMIES en SOCIALE VOORDELEN

a) Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Dit is een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan worden toegekend aan senioren vanaf 65 jaar, indien bij deze persoon:
- een bescheiden inkomen
- een verminderd zelfzorgvermogen is vastgesteld met een minimum van 7 punten.

(1) Een bescheiden inkomen wordt vastgesteld aan de hand van een inkomensonderzoek. Er moet een vragenlijst ingevuld worden met vragen rond gezinssituatie, inkomen, onroerende goederen, roerende kapitalen.

(2) De vermindering van de zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van een medisch onderzoek. Dit houdt in dat uw huisarts een vragenlijst moet invullen over uw medische toestand. Op basis van dit verslag worden u een aantal punten toegekend (de graad van de zelfredzaamheid).

-> De hoogte van de tegemoetkoming verschilt naargelang de eigen inkomsten en de graad van zelfredzaamheid.

Momenteel moet de aanvraag nog gebeuren op de gemeente, maar vanaf 1 maart wordt dit overgedragen aan het OCMW.
U moet dan langskomen op het OCMW waar u onmiddellijk de formulieren zal ontvangen. Het medisch gedeelte moet ingevuld worden door de huisarts en het administratief gedeelte door u. Hierbij kan het OCMW je helpen.

b) Premie zorgverzekering

Dit is een premie van de Vlaamse overheid.
Iedere Belg dient aangesloten te zijn bij een zorgkas (bv. via de kas van de mutualiteit) en moet een bijdrage van 25 euro per jaar betalen. Personen met het WIGW-statuut betalen 10 euro per jaar.
Deze zorgverzekering heeft als doel tegemoet te komen in de niet-medische kosten van zeer zwaar zorgbehoevende personen thuis of in het rusthuis.

Welke premies worden toegekend?
- Mantel- en thuiszorgpremie: 90 euro per maand: Mensen die thuis wonen of inwonen bij familie en zorg nodig hebben.
- Residentiële premie: 125 euro per maand: Mensen die in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis en psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven, krijgen steeds deze premie. De premies worden uitbetaald 4 maanden na een goedgekeurde aanvraag.
Meestal wordt u doorverwezen naar uw mutualiteit om deze premie aan te vragen. U hebt een bewijs nodig dat u zwaar zorgbehoevend bent. Bv.
- min. score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging
- min. score 35 op de BEL-profielschaal van de gezinszorg
- min. score 15 bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
- Indien geen attest, moet u de graad van uw zorgbehoevendheid laten bepalen door een gemachtigde indicatiesteller (maatschappelijk assistent van de mutualiteit of het OCMW).

c) Gemeentelijke thuiszorgpremie

Vroeger moesten de aanvragen gebeuren bij de gemeente. U moest een medisch attest laten invullen door de huisarts en afhankelijk van de zorgbehoevendheid kon u recht hebben op de toelage. Deze premie werd overgedragen naar het OCMW en de reglementering wordt momenteel aangepast.
Mensen die vorig jaar recht hadden op deze toelage, worden door het OCMW (in 2de helft van 2007) aangeschreven en dan wordt gekeken of men volgens het nieuw reglement nog steeds recht heeft op deze toelage.

d) Verwarmingstoelage

Dit is een maatregel van de Federale Overheid ingevoerd om gezinnen met een laag inkomen hulp te bieden bij de aankoop van brandstof: stookolie, petroleum of propaangas.

Wie kan er van deze maatregel genieten?
- Het jaarlijks bedrag van het netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 13.246,34 euro verhoogd met 2.452,25 euro per persoon ten laste.
Dit is gemakkelijk weer te vinden op het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen van andere woningen dan de gezinswoning.
- Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heb je ook recht op de verwarmingstoelage.

Welke brandstoffen komen in aanmerking?
- bulkpropaangas
- huisbrandolie in bulk
- huisbrandolie aan de pomp
- verwarmingspetroleum.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?
Het bedrag van de verwarmingstoelage hangt af van de brandstofsoort en van de stookolieprijs: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Zolang de prijs lager is dan 0,40 euro/liter (BTW inbegrepen), komt het fonds niet tussen.
De toelage geldt voor maximum 1.500 liter en bedraagt maximum 195 euro per winter per gezin. Voor brandstoffen gekocht aan de pomp is een forfaitaire toelage van 100 euro voorzien.

Let op: de brandstof moet geleverd zijn tussen 1 september 2006 en 30 april 2007.

e) Sociale voordelen

Sociaal telefoontarief
Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door Belgacom kan worden toegestaan aan personen boven de 65 jaar.
Men moet een aanvraag indienen en voldoen aan de inkomensvoorwaarde: gezamenlijk inkomen van het gezin moet lager zijn dan 12.986,37 euro (WIGW-statuut).

Sociaal tarief gas en elektriciteit
Sommige mensen kunnen genieten van een verlaagd tarief voor gas en elektriciteit. Om hier te kunnen van genieten, moet men recht hebben op één van de onderstaande uitkeringen:
- inkomensgarantie voor ouderen (of gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
- tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Sociaal tarief TV-distributie
Een aantal mensen kunnen een sociaal abonnement op de kabel krijgen:
- wie een attest van het Ministerie van Sociale Zaken heeft van 80% invaliditeit
- mensen die een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor ouderen ontvangen.

Parkeerkaart voor gehandicapten
Een parkeerkaart geeft aan personen met een handicap de gelegenheid om voor onbeperkte duur te parkeren of om te parkeren op de daarvoor speciaal voorziene parkings.

Voorwaarden:
- personen met een attest van blijvende invaliditeit van minimum 80% of van 50% aan de onderste ledematen
- personen met een vermindering van de graad van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten
- personen met een tegemoetkoming hulp aan bejaarden
- indien u geen attest heeft, maar toch zware verplaatsingsmoeilijkheden heeft, kan u toch een aanvraag indien. In dit geval moet u een algemeen aanvraagformulier en medische formulieren laten invullen door uw huisarts. Een controlegeneesheer zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Tariefvoordelen bij het openbaar vervoer
- Tariefvoordeel bij de NMBS
    - als je 65+ bent
    - als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (WIGW-statuut).

- Tariefvoordelen bij de Lijn
    - als je 65+ bent.

Naar boven


5. Hulp bij OPNAME in een RUSTHUIS

a) Hoe vindt u een geschikt rusthuis?

De sociale dienst zal samen met de bejaarde en de kinderen de verschillende mogelijkheden bekijken en eventueel helpen om bij het gekozen rusthuis een aanvraag tot plaatsing in te dienen.
Door de grote wachtlijsten is het raadzaam om uw aanvraag in te dienen bij meerdere rusthuizen.

b) Wie betaalt het verblijf?

Indien de bejaarde niet in staat is om het verblijf in een rusthuis te betalen kan hij/zij een aanvraag indienen bij het OCMW.
De sociale dienst zal dan een onderzoek instellen naar de financiële middelen van de bejaarde: pensioen, uitkeringen (invaliditeit, zorgverzekering...), spaargelden, eigendommen (nu of in het verleden)...
Op basis van het sociaal onderzoek zal de Raad van het OCMW een beslissing nemen.

Indien het OCMW beslist om tussen te komen in de oplegkosten en aanverwante medische kosten (medicatie, dokterskosten, kinesitherapie... ), dan wordt aan de bejaarde maandelijks een zakgeld toegekend van 78 euro. De bejaarden kunnen vrij beschikken over dit zakgeld.
Volgende kosten worden hiermee betaald: kapper, kledij, extra fruit of snoep, activiteiten buiten de instelling...

c) Moeten de kinderen bijleggen?

Bij het sociaal onderzoek hoort een onderzoek naar de onderhoudsplicht van de kinderen. Aan alle kinderen wordt gevraagd om hun netto belastbaar inkomen (via aanslagbiljet van de belastingen) mee te delen.
Op basis van dat inkomen wordt bepaald welk bedrag de dochter of zoon zal moeten bijleggen.
De kinderen die een onderhoudsbijdrage moeten betalen maar dit omwille van bv. zware leningslast of hoge medische kosten niet kunnen betalen, kunnen steeds om een afwijking van het onderhoudsgeld vragen.

Indien het netto belastbaar inkomen minder is dan 19.162,60 euro + 2.682,77 euro voor elke persoon ten laste (de echtgenote wordt altijd aanzien als persoon ten laste) dan kan het OCMW niet terugvorderen van de kinderen.

Indien het inkomen hoger is, dan zal het OCMW aan de hand van een terugvorderingtabel bepalen hoeveel elk kind moet bijleggen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de bijdrage van de kinderen.

d) Opmerking

Het OCMW kan nooit meer terugvorderen dan het kindsdeel. Bv. er zijn 4 kinderen en de opleg van het OCMW bedraagt 300 euro per maand. Geen enkel kind zal er meer moeten terugbetalen dan zijn kindsdeel = 1/4 van de totale oplegkosten = 75 euro.

e) Praktisch verloop na de opname

Indien het OCMW een positieve beslissing heeft genomen, dan wordt er een brief verstuurd naar het rusthuis waarin staat dat het OCMW vanaf een bepaalde datum de verblijfskosten zal betalen (+ zakgeld van 78 euro).

Het pensioen wordt meestal geïnd door het rusthuis en wordt van de factuur van het OCMW afgetrokken. Het OCMW betaalt de oplegkosten. Alle administratie verloopt tussen het rusthuis en het OCMW. De bejaarde zelf hoeft zich niets aan te trekken.

Indien de kinderen moeten bijleggen, dan zal het OCMW hen per maand of per kwartaal een brief sturen met de vraag om het afgesproken bedrag aan het OCMW te storten. leder jaar krijgen de kinderen een attest voor de belastingen. Onderhoudsgeld is immers voor 80 % aftrekbaar.

Dagopvang, nachtopvang en kortverblijf

Bejaarden kunnen naast een blijvende opname ook kiezen voor dagopvang of kortverblijf.

Dagopvang: de bejaarden kunnen vanaf 7 u 's morgens tot 20 u 's avonds in het RVT terecht voor opvang. Indien de bejaarde het wenst kan hij beroep doen op het vervoer van het RVT.

Nachtopvang: de bejaarden kunnen vanaf 18 u 's avonds tot 9 u 's morgens opgevangen worden in het RVT.

Kortverblijf: opvang voor een korte periode (bv. bij herstel, vakantie van de kinderen...)
.


Naar boven