Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.19
oktober 2007

Mijn waarde Okra -lid,
Om een aantal redenen vind ik dat het tot de taak van een socio-culturele vereniging behoort zijn leden te informeren ook inzake materies die niet direct in verband staan met de dagdagelijkse activiteiten en werking. Hiervoor hanteren we een aantal vuistregels:
- het moet gaan over Uw belangen en Uw interesses;
- de informatie moet nuttig zijn voor de groep
- we blijven zo dicht mogelijk bij onze lokale actualiteit.
We hopen dat u er iets aan hebt en… we staan open voor alle suggesties! (Tony)


A. BELBUS

Ik heb wel vastgesteld dat na ons artikel in de Ouderenwijzer van vorige maand een aantal onder U voor het eerst gebruik gemaakt hebben van de Belbus. Dat is natuurlijk prachtig want zolang mogelijk mobiel blijven vormt een onderdeel van ons leefcomfort.
Dhr Schepen van Mobiliteit Etienne Verstraete deelt ons mee dat de Belbus vanaf 1 juli een bijkomende halte heeft op de hoek van Meienbroek en de Voordestraat. Een gelukkig gemeentelijk initiatief voor de bewoners van Meienbroeck – Veldstraat – Varensbos en Voordestraat.
Indien U nog nooit de Belbus besteld hebt, aarzelt of twijfelt, mag U ons als Okra-lid steeds bellen. Wij helpen U graag over de drempel (tel. Annette of Tony: 09/372.87.00).

Naar boven

B. GRIEPVACCINATIE

Jaarlijks overlijden tientallen van onze leeftijdsgenoten aan de gevolgen van griep en haar mogelijke complicaties. Zeker mensen die een hart-, long-, lever- of nierziekte hebben of diabetespatiënt zijn lopen een verhoogd risico. U hebt recent een schrijven ontvangen van het gemeentebestuur waarbij u de raad gegeven werd u te laten vaccineren. Als Okra onderschrijven we volledig deze oproep.
We weten dat een vaccinatie de griep niet voor 100% uitsluit maar de kans op griep wordt door een vaccinatie aanzienlijk kleiner en de kans op ernstige complicaties (bijvoorbeeld longontsteking) wordt drastisch verminderd.
Praat erover met Uw huisarts en/of apotheker.

Hoe gaat u nu praktisch tewerk?
Haal bij Uw apotheker het vaccin (SIS-kaart meenemen).
In afwachting van uw doktersbezoek bewaart U het in de groentelade van uw koelkast.
Ga naar uw huisdokter en neem het vaccin mee.
Uw huisarts schrijft het voorschrift voor het vaccin en uiteraard het Getuigschrift voor verstrekte medische hulp (het "Doktersbriefje").
Geef het voorschrift aan Uw apotheker. Hijzelf geeft U een document dat U samen met het Getuigschrift voor Verstrekte Medische Hulp afgeeft aan Uw mutualiteit.

Als Okra hopen we dat U de winter zonder al te veel problemen doorkomt en een griepvaccinatie moet daar een onderdeel van zijn.
En... dat u van een dergelijke vaccinatie ziek zou worden is een fabeltje, erger nog, dat soort praat sticht meer kwaad dan goed.

Naar boven

C. DE OMNIPAS 65+

Als men 65 wordt krijgt men automatisch de Omnipas 65+. Dergelijk kaartje laat de houder ervan toe gratis te reizen op alle lijnen van De Lijn, van de MIVB (maatschappij voor Intercommunaal vervoer te Brussel) en van de TEC (Transport en Commun en Wallonie). Kortom, vanaf negen uur op werkdagen rijdt men gratis over gans het Belgische grondgebied.
De tot op heden uitgereikte kaartjes zijn echter slechts geldig tot 31 december 2007.
Maar geen probleem: in de loop van december ontvangen 1,2 miljoen ouderen een nieuw kaartje. U moet hiervoor niets doen, alles gebeurt automatisch. En er is nog meer nieuws: de nieuwe kaartjes zult u niet meer moeten ontwaarden (op de bus in de lezer-automaat steken) maar alles zal draadloos gebeuren.
Toch te onthouden: Als U de bus (tram) neemt MOET u het kaartje bijhebben EN samen met uw identiteitskaart kunnen vertonen aan de controleur. Wat zeker niet mag is het kaartje door iemand anders laten gebruiken: het is strikt persoonlijk.

Naar boven

D. VERKEER OP PARKINGS

Lovendegem heeft een aantal publieke parkings: twee betalende in de Kasteeldreef – een gratis parking naast de speelboom – de parking GB – parking Delhaize – parking Imperial - parking Supra-bazar, parkings voor café’s en restaurants enz. Hoe moet men zich nu gedragen op dit soort plaatsen? Geldt de wegcode op deze plaatsen? Enz.
Artikel 28 van de wegenverkeerswet klasseert deze parkings onder de naam 'Openbare Plaatsen'. Dit artikel zegt namelijk dat onder 'Openbare Plaats' moet verstaan worden:
"...De openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn". De wegenverkeerswet is toepasselijk op voornoemde terreinen en dat betekent dat vluchtmisdrijf mogelijk is, dat alcoholintoxicatie op dergelijke parkings kan vastgesteld worden en strafbaar is enz.
Maar hoe moet men zich nu gedragen op een parking en hoe zit het met de verantwoordelijkheid bij een eventueel ongeval?
Hier geldt de algemene voorzichtigheidsregel en meer bepaald de regel: handelen als een goed huisvader. En dat betekent dat men op een parking de algemene voorzichtigheidsregels moet toepassen zoals ze in het verkeersreglement voorzien zijn. Bij het uitvoeren van manoeuvres bijvoorbeeld, zoals de parkeerplaats verlaten of oprijden, keren of achteruitrijden moet diegene die het manoeuvre uitvoert voorrang verlenen aan de andere weggebruikers (artikel 12.4 van het verkeersreglement).
Ter herinnering: het wegrijden na op een parking schade te hebben toegebracht aan een ander voertuig (ook al is het maar een schram) vormt de zeer zwaar bestrafte inbreuk 'Vluchtmisdrijf': minimum geldboete van € 200.

Naar boven

E. GENERISCHE GENEESMIDDELEN

Een bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, krijgt in het algemeen het alleenrecht om het product te verkopen gedurende 20 jaar na het ontdekken van de werkzame stof die tot het geneesmiddel heeft geleid. In die periode kan de producent zijn investeringen (onderzoek – ontwikkeling – testen) voor dit referentiegeneesmiddel terugverdienen.
Na die periode vervalt het monopolie en kunnen ook andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel fabriceren en verkopen maar natuurlijk onder een andere naam. Als deze fabrikanten aangetoond hebben dat hun geneesmiddel hetzelfde effect oplevert en dat ze minstens 30% goedkoper zijn dan het oorspronkelijke (het referentiegeneesmiddel) spreekt men van generische geneesmiddelen. In België, met zijn uiterst strenge criteria voor nieuwe geneesmiddelen mogen we ervan uitgaan dat het generisch middel evenwaardig is aan het aanvankelijk referentiegeneesmiddel.
Generische geneesmiddelen bestaan al lange tijd op de Belgische markt. Hun aandeel in de verkoop was lange tijd erg laag. De invoering van de referentieterugbetaling op 1 juni 2001 leidde tot een stijging van de verkoop. De ziekteverzekering betaalt immers voor producten waarvoor een generisch alternatief bestaat minder terug. Wat de ziekteverzekering minder uitkeert zal u uiteraard zelf moeten betalen.
Sommige producenten van de referentiegeneesmiddelen (de oorspronkelijke) reageerden op deze beslissing door ook hun prijzen te laten dalen. Het huidige prijsverschil op dit ogenblik is dan ook niet altijd 30%.
U heeft er alle belang bij om met Uw arts over generische geneesmiddelen te spreken. Zo vermijdt U elk onnodig supplement. En dat is voor U van direct belang!
We geven een voorbeeld: (prijzen augustus 2006) Patiënt x is een gewoon verzekerde en moet dagelijks geneesmiddelen nemen. Wat neemt hij:
- Tweemaal per dag Capoten 25 mg
- Eenmaal per dag Cordarone 200 mg
- Eenmaal per dag Fludex 2,5 mg
- Eenmaal per dag Loramet 2 mg
Wanneer hij ter vervanging van deze referentiegeneesmiddelen zou overschakelen op
- Doccaptoptri i.p.v Capoten
- Amiodarone i.p.v. Cordarone
- Indapamide i.p.v. Fludex
- Lormetamed i.p.v. Loramet
dan bespaart hij/zij € 184 of 7.422 oude Belgische frank per jaar. Reden genoeg om in alle openheid en vertrouwen met Uw huisarts hierover te praten.

Naar boven

F. MOOI OM WETEN

1. Vermeldingen op Uw gele klever van de mutualiteit
Vorige keer hebben we het Nationaal Nummer ontleed. Maar weet U wat het nummer links onder op de klever betekent? Het nummer omvat twee maal drie cijfers gescheiden door een schuine streep. Betekenis:
Eerste cijfer:
    1 = Algemene regeling
Tweede cijfer:
    0 = Ingezetene
    1 = actief of student
    2 = invalide of gehandicapte
    3 = gepensioneerde
    4 = weduwe of weduwnaar
    5 = wees
Derde cijfer:
    1 = voorkeurregeling (hogere terugbetaling)
    0 = geen voorkeurregeling
Vierde, vijfde en zesde cijfer: idem als eerste, tweede en derde cijfer.

2. Energieverbruik – Spaarlampen
In heel wat landen, o.a. België, wordt overwogen de klassieke gloeilamp, progressief uit de handel te nemen. De redenen zijn duidelijk: het rendement van dergelijke lampen is gering en de toegevoerde energie (elektriciteit) wordt hoofdzakelijk omgezet in warmte i.p.v. in licht. Enkele voorbeelden:
Wanneer U als gemiddeld gezin met een gemiddeld energieverbruik 10 klassieke gloeilampen van 60 watt vervangt door 10 spaarlampen van elk 12 watt spaart u op de volledige levensduur van de spaarlampen 768 euro uit (de meerprijs van een spaarlamp in rekening gebracht). Als u 10 klassieke gloeilampen van 100 watt vervangt door 10 spaarlampen van 20 watt spaart U gerekend over de ganse levensduur van de spaarlampen € 1.280 uit of ruim 51.000 oude B. franken uit. Toch wel de moeite waard als besparing. Op dit ogenblik is voor schier iedere lichtarmatuur, zelfs lusters, een passende spaarlamp in de handel.

3. ICE (Herhaling)
ICE staat voor In Case of Emergency of In Geval van Nood.
Op dit ogenblik is de GSM als mobiel communicatiemiddel erg verspreid en alles laat voorzien dat het einde nog niet in zicht is. Naast zijn gebruiksgemak biedt de GSM nog een aantal voordelen. Eén ervan is de mogelijkheid om het toestel (en zijn eigenaar) te lokaliseren en dat kan belangrijk zijn bij verdwijningen.
Er is nog een ander voordeel. Het merendeel van de gebruikers,vermoedelijk U ook, stockeert een aantal namen en telefoonnummers in het toestel zelf. Als men nu van deze mogelijkheid gebruik maakt om onder de naam ICE het telefoonnummer te programmeren van de persoon, die men wil verwittigd zien bij ongeval bespaart men de hulpverleners heel wat zoekwerk, en dus kostbare tijd. Alle hulpverleners zijn op de hoogte en zullen wanneer uzelf niet (meer) in staat bent een te verwittigen persoon aan te duiden, gaan zoeken onder de naam ICE van de voorgeprogrammeerde nummers in uw GSM.
U kunt zelfs een rangorde bepalen: ICE 1 – ICE 2 – enz. naargelang de graad van dringendheid: het is bijvoorbeeld misschien nuttiger in dergelijk geval eerst één van uw kinderen te verwittigen en dan pas uw echtgenote/echtgenoot.

4. Brievenbussen
Vanaf 1 januari 2008 voert België de nieuwe Europese normen in waarbij bepaald wordt dat de gleuf van de nieuwe brievenbussen 23 cm breed en 3 cm hoog moet zijn. De bus zelf moet 35 cm diep zijn. Daardoor kan een A4 enveloppe er zonder vouwen in. Vroeger eiste de Belgische post dat de gleuf minimum 22 cm breed moest zijn.
De nieuwe regeling bepaalt ook dat behalve in appartementsgebouwen met meer dan vier bussen, de brievenbus aan de straatkant moet gelegen is en op een hoogte tussen minimum 0,70 m en maximum 1,70 m. Op de brievenbus moet het huisnummer staan en het liefst ook de naam van de bewoner.
De post voert in het najaar campagne om iedereen hieromtrent te informeren. Het is niet direct de bedoeling de gleuf in bestaande brievenbussen te verbreden door enkele centimeter uit te zagen of weg te hakken.
Op dit ogenblik loopt in vijf postrondes een proefproject. In deze zones krijgt hij die geen deftige brievenbus bezit een briefje van de postbode. Indien na twee verwittigingen de bewoner nog niet gereageerd heeft ontvangt hij een aangetekend schrijven waarbij hem gemeld wordt dat hij in de toekomst zijn post zelf moet komen afhalen in het postkantoor.
Alles kadert in de vrijmaking van de Europese markt ook voor postbedeling en het laten spelen van de vrije concurrentie maar evenzeer in tijdsbesparing voor de postbode.

Naar boven

G. KOOLSTOFMONOXIDEVERGIFTIGING

Vroeger werd CO-vergiftiging hoofdzakelijk veroorzaakt door het gebruik van kolenkachels met een slecht trekkende schouw. Zeker oudere mensen durfden daarenboven nog wel eens alle kieren en spleten afsluiten zodat de combinatie van CO-uitwaseming en geen verluchting soms een fatale afloop kende. Ook dit jaar zullen zonder enige twijfel opnieuw mensen sterven door een CO-intoxicatie. Op dit ogenblik is de voornaamste oorzaak van een CO-vergiftiging de slecht afgestelde boilers en verwarmingstoestellen op (aard-)gas die geen afvoer naar buiten hebben of waarvan de afvoer belemmerd wordt door vogelnesten, roet of steengruis. Op de tweede plaats komen de verplaatsbare verwarmingstoestellen op petroleum, kerosine of gas die geen schoorsteen naar buiten hebben. Dit soort kacheltjes verbruiken de zuurstof in de kamer en hun verbrandingsgassen komen nadien in dezelfde kamer terecht.
Let er dus op dat dit soort (bij-)verwarming nooit langer dan één uur aan een stuk te laten brandt. Gebruik ze dus nooit terwijl U slaapt.
Let bijzonder op bij bepaalde weersomstandigheden: bij mistig weer en windstilte stijgt het risico op een gebrekkige afvoer van de CO.

Naar boven

H. OM OVER NA TE DENKEN

Ik heb mij uiteraard niet te moeien met uw aankoopgedrag. Ik kan U enkel mijn persoonlijke mening en bedenkingen geven omtrent bepaalde producten en diensten die U aangeboden worden. Onlangs ontving ik een reclame voor een anti -kalksysteem dat zeer eenvoudig te monteren was, niets verbruikte, geen tussenkomst van een loodgieter vergde. Kortom een koopje!
Ik heb enig gezond wantrouwen t.o.v. producten die alleen op beurzen of in dit geval per briefwisseling dienen besteld te worden. Daarenboven herinner ik mij dat de enige kalkontharders waarvan het resultaat bewezen is, deze zijn die werken met zout of hars en waarvan de kostprijs schommelt tussen 1.250 en 2.000 euro (zonder de installatiekosten). Daarenboven rijst de vraag of het water van TMVW wel moet onthard worden. Een kijkje op hun website leert dat de gemiddelde hardheid van het in Lovendegem geleverde water 30°F bedraagt of volgens de internationaal gehanteerde schaal beschouwd wordt als: middelhard water. Een ontharder of anti-kalksysteem is slechts aangewezen wanneer het water hard of zeer hard is (vanaf 35°F) En het water verwarmd wordt boven de 55 à 60 graden. Was- en afwasmachinefabrikanten hebben daartoe de nodige voorzieningen (zout) of geven de raad bijvoorbeeld Calgon te gebruiken. En een koffiezet ontkalkt U met wat azijn.
Denk dus na vooraleer u een toestelletje koopt waarvan Belgische en buitenlandse verbruikersorganisaties zeggen dat ze totaal ondoeltreffend zijn.
Aanvulling: weet U dat sinds kort iedere maand een mobiel klantenloket van onze watermaatschappij TMVW aanwezig is op het kerkplein. Voor vragen over werken, facturatie, meteropneming, nieuwbouw of verhuis kunt u daar terecht. Het mobiel loket zal aanwezig zijn op 12 oktober, 09 november en 07 december telkens in de voormiddag.

Naar boven

I. WAARSCHUWING

Ik heb het een jaar terug behandeld in de gemeentelijke brochure '150 Veiligheidstips' in de rubriek Babbeltrucs waarbij een bewoner overhaald wordt om totaal onbekenden in zijn woning binnen te laten. Er gaat geen week voorbij of ergens in België slaagt een dief (of bende) erin goedgelovige, veelal oudere mensen te bestelen. Recent was er een bende aan het werk die beweerde dat een van hun kinderen zijn bal achteraan de tuin had geworpen en of zij deze mochten terughalen. Resultaat: tijdens de zoektocht naar de bal doorzoekt een medeplichtige het huis. Een andere bende beweerde dat hun hondje weggelopen was en zich in de tuin bevond. Resultaat: zie hiervoor. In West-Vlaanderen was een bende actief die zogezegd met aardappelen leurde, en zich een voorschot liet betalen. Nooit aardappelen gezien natuurlijk!
Dus wees 'misschien ouder maar zeker wijzer'.

Naar boven

J. STOOKOLIEFONDS

Verwarmen kost tegenwoordig (veel) geld. Sommigen ondervinden dan ook moeilijkheden om de stookoliefactuur te betalen. De regering heeft om die reden sinds enige tijd het zgn. 'Stookoliefonds' opgericht dat aan bepaalde categorieën en binnen aan aantal grenzen tussenkomt in de energiekosten.
Het OCMW is (voorlopig nog altijd) gelast met het opstellen van het dossier. Als je aan de vier volgende voorwaarden voldoet kom je in aanmerking:
a) De huisbrandolie werd geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008
b) Je behoort tot een van de volgende categorieën
- Cat 1: u hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV EN uw bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan € 13.512,18 verhoogd met € 2.501 per persoon ten laste.
- Cat 2: Uw bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 13.512,18 verhoogd met € 2.501 per persoon ten laste. Hier .wordt het bezit van andere woningen dan de gezinswoning in rekening gebracht.
c) Je woning wordt verwarmd met ofwel huisbrandolie – verwarmingspetroleum of propaangas aan huis geleverd (dus niet voor aardgas of propaangas en butaangas in flessen)
d) De prijs vermeld op de factuur is gelijk aan of hoger dan € 0,49 per l.
Als u meent in aanmerking te komen voor deze premie kan je terecht in het Sociaal Huis – OCMW bij Marieke Hugaert (tef 09/255.56.57). In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per gezin en per winter en ze bedraagt maximum € 195.
Breng als je komt zeker mee: identiteitskaart – klevertje mutualiteit – rekeningnummer van uw bank – meest recente aanslagbiljet van de belastingen en voor de categorie 2, het laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Naar boven

K. BEWAREN VAN DOCUMENTEN

Principe: de bewaartijd van een privaat document wordt bepaald in functie van de periode gedurende dewelke een consument een schuld kan opvorderen of zelf opgevorderd worden een schuld te voldoen en waarvan hij moet kunnen bewijzen dat hij er recht op heeft of bewijzen dat hij zijn schuld voldaan heeft. Eens die periode verstreken is speelt de verjaringstermijn en die bedraagt somtijds wel 30 jaar. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere redenen waarom het nuttig is bepaalde documenten bij te houden. Gemakshalve hebben we een indeling gemaakt naargelang de periode dat het document moet bewaard worden.

1. Levenslang bewaren
Alle notariële akten
Verzekeringen – polissen: brandverzekering- Autoverzekering- Burgerlijke aansprakelijkheid - levensverzekering – arbeidsverzekering – begrafenisverzekering (uiteraard de meest recente polis)
Ziekenfondsboekje
Bloedgroepkaart
Codicil i.v.m. orgaandonatie
Attest van inentingen
Document waarbij Uw invaliditeit wordt vastgesteld
Attest i.v.m. medische aandoeningen (medisch dossier)
Diploma’s – vormingsattesten – getuigschriften
Testamenten – documenten inzake successieregeling
Akten en alle documenten inzake schenkingen en giften
Akten van erkenning van een kind of vonnis van adoptie
Trouwboekje
Huwelijkscontract
Alle documenten betreffende ongehuwd samenwonen - samenlevingscontract
Alle documenten i.v.m. scheiding: vonnis(sen)
Woning: plan van de architect – bouwvergunning – akte hypotheek
Identiteitskaart
Rijbewijs(tot gedwongen of vrijwillige teruggave)
SIS kaart.

In een volgende Ouderenwijzer behandelen we de bewaartermijnen 30 – 10 – 5 - 2 en 1 jaar.

Naar boven