Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.20
februari 2008

WOORD VAN DE VOORZITTER

Mijn waarde Okra–lid,
In het jaarprogramma hebt U gemerkt dat de A uit onze naam (A van Actief) volop invulling heeft gekregen. En vermoedelijk hebt U ook gemerkt dat we proberen ieder jaar een nieuw element aan onze werking toe te voegen. Stilstaan en terugvallen op routine betekent, ook voor een vereniging , achteruitboeren. En dat willen en zullen we vermijden!
Vandaag hebt U nr 20 van ons eigen ledenblad, de OUDERenWIJZER in handen. U vindt er zoals altijd een aantal onderwerpen in terug die nauw aansluiten bij de actualiteit. Achteraan (gekleurde bladzijden) vindt u een door u in te vullen fiche die u kunt gebruiken als geheugensteuntje voor Uzelf, voor uw familie en vertrouwenspersoon.
Deze fiche zal heel wat zoekwerk besparen op moeilijke of kritieke momenten. Bewaar deze fiche en geef eventueel een exemplaar aan de familie of de persoon die u vertrouwt.
In een volgende OUDERenWIJZER voegen we nog een exemplaar toe zodat de beide gezinsleden een exemplaar kunnen invullen.
In één van onze volgende edities zult u ook een samenvatting vinden van de in Lovendegem bestaande politiereglementen. Er lijken hieromtrent nogal wat misverstanden te bestaan en die willen we rechtzetten.
Ik wens U veel leesgenot.
Tony Mestdag

Naar boven

A. DRINGEND

De Lovendegemse Seniorenraad waarin OKRA vertegenwoordigd wordt door Jackie Wulgaert, Eric Lauwers en Odette Popyn, start een nieuwe cursus computerinitiatie. De cursus richt zich uitsluitend tot senioren en wordt gegeven door leeftijdsgenoten van de Seniorenschool. Er is geen voorkennis vereist: men vertrekt van de basis en van bij de aanvang werkt men effectief op de computer.
Praktisch:
Waar: In de computerklas van de Vrije Basischool 'De Bron' in de Kasteeldreef.
Wanneer: op de donderdagen 6 – 13 en 20 maart; 10 – 17 en 24 april; 8 – 15 – 22 en 29 mei; en telkens van 13.30 tot 16.00 uur.
Prijs: € 50 te betalen voor aanvang van de eerste les (6 maart).
Inschrijving: Op het secretariaat van de Seniorenraad: Mevr Sabine Stragier, Dorp 14 of per telefoon 09/370.70.12 of per e.mail: economaat@lovendegem.be.
Bij voldoende belangstelling wordt op dezelfde dagen een tweede cursus georganiseerd maar dan van 16.30 tot 19.00 uur.
NIET AARZELEN! DOEN!

En WIE EERST KOMT ('BELT'), EERST MAALT('MAILT')!

Naar boven

B. HUWELIJKSJUBILEA 2008 – OKRA LEDEN

BRILJANT (65 jaar gehuwd)
Arthuur Putman en Ghislaine Vanden Broecke, Kort Eindeken 58 te 9920 Lovendegem, huwden op 28 augustus 1943 in Brussel.

DIAMANT (60 jaar gehuwd)
Hilaar Bauwens en Julia Versichel, Pyramidestraat 6 te 9920 Lovendegem, huwden op 21 juni 1948 in Lovendegem.
Achiel D’Hous en Clarisse Bockaert, Sportstraat 10 te 9920 Lovendegem, huwden op 25 november 1948 te Zomergem.
Baziel Heye en Noëlla Lippens, Oostveld Kouter 117 te 9920 Lovendegem, huwden op 3 december 1948 te Lovendegem.

GOUDEN (50 jaar gehuwd)
Roger Wieme en Maria Van Acker, Kerkelaere 24 te 9920 Lovendegem, huwden op 15 januari 1958 te Zomergem.
Marcel Van Der Jeught en Georgette Dobbelaere, Brouwerijstraat 58 te 9920 Lovendegem, huwden op 16 mei 1958 te Lovendegem.
Johan Van Slycke en Rosa Vertriest, Grote Baan 191 te 9920 Lovendegem, huwden op 29 mei 1958 te St Martens–Latem.
Gerard Aerens en Lisetta Van Den Berghe, Voetbalstraat 29 te 9920 Lovendegem, huwden op 16 juli 1958 te Lovendegem.
Gaston Vyncke en Albertine Fasseur, Vaartstraat 42 te 9920 Lovendegem, huwden op 19 november 1958 te Drongen.

Het Okra–bestuur feliciteert nu reeds alle jubilarissen . Op het geschikte moment gaan we langs met het Okra geschenk en diploma.

Naar boven

C. STOOKOLIEFONDS

In onze Seniorenwijzer nr 19 van oktober 2007 hadden we het over de verwarmingstoelage die door de federale regering uitgekeerd wordt aan huishoudens met een beperkt inkomen. Door de aanhoudende prijsstijgingen van stookolie heeft de federale regering beslist een nieuwe categorie van rechthebbenden aan de lijst toe te voegen.
Voor de vroegere rechthebbenden (zie onze seniorenwijzer nr 19 rubriek 11. Stookoliefonds) verandert er niets en zij kunnen blijven genieten van een tegemoetkoming wanneer de stookolieprijs gelijk is aan 0,49 euro of hoger. Voor hen wordt het maximum van de toelage zelfs opgetrokken tot 210 euro (voorheen 190).
Voor de nieuwe categorie gelden andere voorwaarden:
– Het jaarlijks belastbaar netto gezinsinkomen bedraagt maximum 22.873 euro (zie uw aanslagbiljet personenbelasting).
– Dit bedrag wijzigt niet ongeacht of er al dan niet personen ten laste zijn.
– Het recht op deze toelage wordt geopend wanneer de stookolieprijs 0,59 euro of meer bedraagt. – De toelage wordt berekend op maximum 1500 liter (eventueel verschillende facturen) en is beperkt tot 105 euro maximum.
– De brandstof moet geleverd zijn op of na 1 januari 2008. De aanvragen gebeuren bij Marieke Hugaert, Sociaal Huis in de Kasteeldreef nr 72 (gelijkvloers) iedere voormiddag. U kunt haar ook telefoneren (09/255.56.57) of mailen: marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be. Als u komt brengt u best volgende documenten mee:
– Identiteitskaart
– SIS–kaart
– Klevertje van uw ziekenfonds
– Factuur (facturen) van de levering
– Aanslagbiljet van de belastingen of indien je dit niet hebt andere bewijsmiddelen van uw inkomen
– Indien u beschikt over onroerende goederen: het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.
Met het kadastraal inkomen van uw eigen woning wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het inkomen.
Aarzel niet om deze toelage aan te vragen of u minstens nader te (laten) informeren.

Naar boven

D. PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Sinds Nieuwjaar kreeg ik een aantal vragen die verband houden met de parkeerkaart voor personen met een handicap. Misschien is het nuttig de vigerende reglementering ter zake even op te frissen.

1. Wie kan dergelijke kaart aanvragen?
– de personen met een blijvende invaliditeit van minimum 80%
– personen met een blijvende vermindering van de graad van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten (1)
– personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
– personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
- de burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
- de personen die minstens 2 punten behalen op het criterium 'verplaatsingsmogelijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (1).

(1) Wet van 27/2/87 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

2. De kaart is strikt persoonlijk en vermeld de naam van de houder en zijn foto (nieuwe kaarten). De kaart mag slechts gebruikt worden wanneer de houder ervan vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd wordt of wanneer hij het zelf bestuurt en parkeert.

3. Voordelen van dergelijke parkeerkaart
Op voorwaarde dat de kaart voor personen met een handicap geplaatst is achter de voorruit van het voertuig kan de houder ervan (de gehandicapte of zijn chauffeur):
- Parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (bijvoorbeeld blauwe zone in de omgeving van Lovendegem Dorp).
- Parkeren op de plaatsen voorzien van het verkeersbord E9a met onderbord Bord5. In Lovendegem vindt u deze op de openbare parkings Warande – Kasteeldreef – Speelboom – Sportcomplex – visvijver – Dorp – Kasteeldreef – Kerkelare enz. Het door niet gerechtigden parkeren op deze plaatsen is een zware overtreding van de tweede graad. De bestraffing van dergelijke inbreuken bedraagt vast en onveranderlijk 100 euro.
- vrijstelling van het betalen van parkeergeld op de betalende parkings (Warande en Kasteeldreef in Lovendegem) of op dergelijke parkings buiten Lovendegem. Dit is NIET in alle gemeenten het geval: informeer u ter plaatse aan de parkeerautomaten. Bijvoorbeeld in de ondergrondse parking van GENT moet wel betaald worden.

4. In geval van misbruik (uitlenen van de kaart aan familieleden of kennissen bijvoorbeeld) wordt de kaart ingehouden voor een duur van zes maanden. Bij overlijden van de houder ervan moet de kaart binnen de 30 dagen terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur.

5. Praktisch
Als U meent in aanmerking te komen kunt u zich verder informeren in ons Sociaal Huis bij Mevr. Marieke Hugaert, Kasteeldreef 72 (gelijkvloers rechts), tel 09/255.56.57.

De parkeerkaart voor personen met een handicap biedt geen andere vrijstellingen of voordelen dan deze bepaald in punt c) hiervoor. De houder ervan mag dus evenmin als ieder ander parkeren op plaatsen of in omstandigheden waar dit verboden is.

Naar boven

E. BEWAREN VAN DOCUMENTEN

In een vorige OuderenWijzer behandelden we de documenten die u best levenslang bewaart.
Hier komt een tweede lijstje. De bedoeling ervan is natuurlijk dat wijzelf (of onze erfgenamen) ten allen tijde onze rechten kunnen laten gelden of ten overstaan van derden het bewijs kunnen leveren van onze handelingen.

1. Een tweetal weken
Kastickets van de aankopen voor de huishouding (verse voeding – conserven- enz.).

2. Tenminste zes maanden bewaren
Alle restaurantrekeningen en –bonnetjes.

3. Tenminste één jaar
Attesten schouwveger
Attest controle stookinstallatie.

4. Tenminste twee jaar bewaren

Facturen ziekenhuis - medische kosten – labo’s - enz. en het betalingsbewijs ervan
Honoraria van artsen – tandarts
Aankoopfactuur voor elektrische apparaten met het oog op de waarborg
Kassabonnetjes die gelden als waarborg (Macro – Aldi enz.)
Rekening van het reisbureau en betalingsbewijs.

5. Tenminste vijf jaar bewaren
Aanslagbiljet van de inkomstenbelasting
Aanslagbiljetten van onroerende voorheffing – polderbelasting – waterheffing – provinciale belasting
Bewijs betaling autobelasting
Bewijs betaling werkloosheidsvergoeding (o.a. bij brugpensioen)
Rekeningsafschriften van de bank (veelal vormen zij een bewijs van betaling)
Betalingsbewijs onderhoudsgeld
Alle facturen van elektriciteit – gas – water- telefoon – GSM – internetverbinding – kabel en het betalingsbewijs
Bewijs uitkering werkloosheid
Loonfiches
Uitbetaling invaliditeit – vergoeding arbeidsongeval
Uitbetaling leefloon- IGO – kinderbijslag – geboortepremie
Bewijs betaling huur
Huurcontract (tot vijf jaar na einde huur)
Plaatsbeschrijving – betaling huurwaarborg – teruggave huurwaarborg – huuropzegging (tot vijf jaar na einde huur)
Alle ontvangstbewijzen van aangetekende brieven die u verstuurd hebt (attest van de Post)
Alles wat betreft honoraria van een advocaat (vanaf zijn laatste opdracht).

6. Tenminste tien jaar bewaren
Alle bewijzen dat u niet belastbare inkomsten hebt genoten (schenkingen bijvoorbeeld)
Leningscontracten en bewijs van de terugbetaling ervan (tien jaar na laatste aflossing)
Facturen van belangrijke verbeteringen aan de woning: dubbel glas – isolatie- verwarmingsketel enz.
Facturen van (belangrijke) werkzaamheden aan de woning – tuinaanleg – renovatie – aanleg terras – tuinhuisje – veranda – enz.
Alles wat betreft mede-eigendom : briefwisseling met beheerder en syndicus– verslag algemene vergadering
Dossiers schadegevallen (vanaf stopzetting uitkering).

7. Tenminste dertig jaar bewaren
Rechterlijke uitspraken i.v.m. te betalen of te ontvangen schadevergoedingen.

Naar boven

F. ENQUETE COMPUTEROPLEIDINGEN

Met de gele fiche (niet bijgevoegd) van deze OUDERenWIJZER nr 20 peilt de Lovendegemse Seniorenraad naar Uw interesse inzake computeropleidingen. U kan het ingevulde formulier (eventueel naamloos) terugbezorgen aan onze afgevaardigden in de seniorenraad of aan uw Okra-wijkverantwoordelijke.

Naar boven

G. INLICHTINGSFICHE voor de nabestaanden

Hierbij vindt u een inlichtingsfiche bestemd voor de nabestaanden.

 

 

TE BEWAREN

 

LOVENDEGEM


Okra

VERTROUWELIJKE INLICHTINGSFICHE
VOOR DE NABESTAANDEN

Naam …………………………………………………………………………
Voornamen (alle) ………………………………………………………………………
Geboren op ……/……/ …… Geboorteplaats ……………………………
Nationaal nummer . . . . . . . . . . . . . .
Nummer SIS kaart ………………………
Mutualiteit ………………………
Nummer identiteitskaart ………………………
Gehuwd met …………………………………… Geboren op … /…/ ……
Datum Huwelijk of ……/……/ …… Plaats …………………
Samenlevingscontract ……/……/…… …………………
Datum overlijden partner …… /……/…… te ……………………
Huwelijkscontract JA (1) Afgesloten bij notaris ………………NEEN(1)
Andere akten bij notaris(sen) ………………… …………………
Verzekeringen     Maatschappij     Polisnummer
    Levensverzekering ………………………… ………………………
    Brandverzekering ………………………… ………………………
    Familiale verzekering ………………………… ………………………
    Autoverzekering ………………………… ………………………
    Hospitalisatieverzekering ………………………… ………………………
    Uitvaartverzekering ………………………… ………………………
    Groepsverzekering ………………………… ………………………
    Pensioensparen ………………………… ………………………
    Ongevalverzekering ………………………… ………………………
    Schuldsaldo verzekering ………………………… ………………………
    Andere ………………………… ………………………
     
Financiën Bank Rekeningnummer
    Zichtrekening ………………………… ………………………
  ………………………… ………………………
    Spaarrekening ………………………… ………………………
  ………………………… ………………………
    Effectenrekening ………………………… ………………………
  ………………………… ………………………
    Begrafenisrekening ………………………… ………………………
    Bankkluis bij bank …………………………  

Pensioenen      
    Pensioenstelsel Werknemer (1) Zelfstandige (1) Ambtenaar (1)
    Pensioennummer ……………… ……………… ………………
    Type pensioen Brugpensioen (1) Rustpensioen (1) Overlevingspensioen (1)

Getroffen schikkingen

    Testament of Codicil bij notaris ? ………………………………

    Wensen betreffende de uitvaart vastgelegd bij begrafenisondernemer?…………………

    Lichaam ter beschikking wetenschap vastgelegd bij notaris?……………………………

    Verzet tegen afstand van organen bij burgerlijke stand ?………………………………

    Gewenste begrafenisondernemer …………………………………………………………

    Begrafenis of crematie ? ……………………………………

    Begrafenisplechtigheid in
        Parochiekerk?……………
        Andere kerk – Welke ?……………………………
        Crematorium?……………………

Bijzondere wensen:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Lidmaatschap verenigingen
Okra: zo vlug mogelijk verwittigen want zij sturen een eigen overlijdensbericht aan alle Okra-leden.
Andere: ………………………………
           ………………………………
           ………………………………

(1) Schrappen wat niet past


Naar boven