Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.22
juli 2008

NIEUWE TREFPUNTSTATUTEN

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VZW 'OKRA, trefpunt 55+' op 17.12.2007


Hoofdstuk 1: Benaming en aansluiting

Artikel 1 In de gemeente Lovendegem wordt of werd een sociaal culturele vereniging als feitelijke vereniging opgericht onder de benaming: 'OKRA, trefpunt 55+', Lovendegem, afgekort OKRA-Lovendegem. Zij is gevestigd op het adres van de voorzitter of secretaris van het trefpunt.

Artikel 2 Deze vereniging aanvaardt deze statuten en wordt daardoor een afdeling, verder Trefpunt genoemd, van de vzw 'OKRA, trefpunt 55+', met ondernemingsnummer 412022346 en gevestigd te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg, 579. Om de werking, de vertegenwoordiging, de begeleiding en de ondersteuning van het trefpunt te organiseren en te garanderen wordt het trefpunt structureel ondergebracht in de OKRA-regio Gent administratieve zetel te Poel 8, 9000 Gent.

Artikel 2b Daarenboven kunnen trefpunten bovenlokaal samenwerken. De omschrijving van een gewest wordt door het regionaal bestuur bepaald.

Naar boven

Hoofdstuk 2: Doel en middelen

Artikel 3 De vereniging heeft tot doel:
- bij te dragen tot de verbetering van de levensomstandigheden en
- het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en de deelname aan het maatschappelijke leven van de ouderen in Vlaanderen.
Onder 'ouderen' wordt in deze statuten verstaan: personen die met pensioen zijn of zich in een vergelijkbare levenssituatie bevinden.

Artikel 4 Leden en bestuursleden laten zich bij het nastreven van dit doel leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Europese en universele rechten van de mens en de principes van de democratie.

Artikel 5 Om dit doel te bereiken zal de vereniging:
- de belangen van de leden en de ouderen in het algemeen behartigen door sociale actie en het nemen van of deelnemen aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de ouderen en tot een betere samenleving voor iedereen;
- met toepassing van de sociaal-culturele methodiek, zoveel mogelijk ouderen kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten door het zelf aanbieden van deze activiteiten of het toegankelijker maken ervan;
- zoveel mogelijk ouderen betrekken in een democratische vereniging en beweging waarin de leden-vrijwilligers zelf een bepalende inbreng hebben in het beheer en beleid. Zij is opgebouwd vanuit lokale afdelingen of groepen, hierna trefpunten genoemd.

Artikel 6 Het trefpunt kan alle roerende en onroerende goederen, van nut voor de verwezenlijking van het gestelde doel, verwerven, overdragen, in pand geven, huren, verhuren of verkopen.

Naar boven

Hoofdstuk 3: Lidmaatschap en bijdrage

Artikel 7 Kunnen lid worden van het trefpunt:
- alle personen die: oudere zijn
- aan de verwezenlijking van de doelstelling van OKRA vzw willen meewerken,
- en een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen aan de vzw OKRA,
alsmede hun eventuele partner.
Deze bijdrage is bestemd om de werking mogelijk te maken van het trefpunt, de regio en het algemeen secretariaat.

De leden van het trefpunt worden hierdoor toetredend lid van de vzw OKRA en
- ontvangen het ledenblad van OKRA;
- ontvangen informatie omtrent alle initiatieven van het trefpunt, de regio waartoe het trefpunt behoort en het algemeen secretariaat van de vzw OKRA;
- kunnen deelnemen aan alle activiteiten van het trefpunt, de OKRA-regio's en het algemeen secretariaat;
- kunnen deelnemen aan de activiteiten van een ander trefpunt onder de voorwaarden van het betreffende trefpunt maar zonder in dit trefpunt een tweede volledige ledenbijdrage te moeten betalen;
- zijn verzekerd voor hun burgerrechterlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand tijdens hun deelname aan door OKRA georganiseerde activiteiten, inclusief de weg van en naar de activiteit, met uitzondering van de regelmatige sportactiviteiten.

Leden die wensen deel te nemen aan de regelmatige sportactiviteiten van een OKRA-trefpunt kunnen tegen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aansluiten bij de sportfederatie vzw OKRA-SPORT.

Leden die de trefpuntstatuten van OKRA niet naleven, kunnen hun lidmaatschap ontnomen worden. Leden die hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet betalen worden automatisch als ontslagnemend beschouwd.

Naar boven

Hoofdstuk 4: De bestuursorganen

4.1. De algemene vergadering

Artikel 8 De algemene ledenvergadering is samengesteld uit alle leden van het trefpunt en is daarmee het hoogste gezagsorgaan van het trefpunt.

Artikel 9 Minstens één maal per jaar worden de leden door het bestuur van het trefpunt uitgenodigd naar de algemene vergadering.

Artikel 10
Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:
- de bekrachtiging van de verkiezing van de voorzitter en de overige leden van het dagelijks bestuur (behalve deze van de proost) volgens de richtlijnen bepaald in het huishoudelijk reglement dat wordt opgesteld en goedgekeurd door het bestuur;
- de bespreking en goedkeuring van de werkingsverslagen en het jaarprogrammavoorstel;
- de goedkeuring van het financiële verslag;
- de vrijwillige ontbinding van het trefpunt;
- De aanvaarding van de trefpuntstatuten.

Artikel 11 Bij ontstentenis van of het in gebreke blijven van het trefpuntbestuur kan het regiobestuur de algemene vergadering van het trefpunt bij elkaar roepen.

4.2. Het dagelijkse bestuur

Artikel 12 Het dagelijks bestuur bestaat uit:
- de voorzitter
- de medevoorzitter(s)
- de secretaris
- de penningmeester
- de proost of verantwoordelijke zingeving.
Het dagelijks bestuur kan zich uitbreiden door coöptatie. Bij de voorzitter of medevoorzitter(s) dient er minstens één man en één vrouw te zijn. De mandaten van voorzitter, medevoorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden. Daarbij mogen geen twee van deze mandaten in éénzelfde gezin of samenlevingsverband worden waargenomen. Elk van deze mandaten is beperkt tot twee periodes van 4 jaar in dezelfde functie.

Artikel 13 Het dagelijks bestuur vergadert in principe maandelijks. Het bereidt, aan de hand van de gewestelijke, de regionale en de algemene informatie, de agenda voor van de bestuursvergadering. Het voert de aldaar genomen besluiten uit. Het kan, in sommige gevallen met een dringend karakter, zelf beslissingen treffen. Deze moeten evenwel op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur bekrachtigd worden.

Artikel 14 Het dagelijks bestuur heeft de opdracht regelmatig de door de regio en het gewest belegde vormings- en informatievergaderingen bij te wonen en mee te werken aan de uitbouwen het welslagen van gewestelijk, regionaal en algemeen genomen initiatieven.

Artikel 15 In overleg met het bestuur duidt het dagelijks bestuur de bestuursleden aan die het trefpunt zullen vertegenwoordigen in andere organisaties, instellingen of raden. Het dagelijks bestuur draagt, in afspraak met het bestuur, ook kandidaten voor het gewest- en regiobestuur en de regioraad voor volgens de regels bepaald in de regiostatuten.

Artikel 16 De functie van voorzitter en secretaris is onverenigbaar met het ambt van burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW.

Artikel 17 Bestuursleden die - om welke reden ook - hun taak neerleggen, dragen hun bevoegdheden, de door hen beheerde goederen, de verslagen en de documenten van het trefpunt over aan het dagelijks bestuur van het trefpunt of aan diegene die hun taak in het trefpunt overneemt.

Artikel 18 Bij het tussentijds vrijkomen van een bestuursfunctie duidt het bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur, een plaatsvervanger aan die het begonnen mandaat voleindigt. Een voleindiging van een mandaat wordt niet meegerekend in de mandaatbeperking.

Artikel 19 Het regiobestuur kan in afspraak met het dagelijks bestuur een regionaal bestuurslid als raadgevend lid naar het dagelijks bestuur afvaardigen.

4.3 Het bestuur

Artikel 20 Het bestuur is samengesteld uit:
- de leden van het dagelijkse bestuur
- de wijkverantwoordelijken
- één verantwoordelijke per deelwerking wordt opgenomen in het bestuur
- bepaalde personen die omwille van hun bijzondere bevoegdheid of expertise in het bestuur worden gecoöpteerd.
Daarbij zal een gelijkmatige vertegenwoordiging vanuit de ledengroep, naar geslacht en leeftijd, worden nagestreefd.

Artikel 21 Het bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het besturen en beheren van de vereniging. Het bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 22 Het bestuur organiseert de werking in het trefpunt in overeenstemming met de doelstellingen van OKRA. Het staat daarenboven in voor de maandelijkse bedeling van het ledentijdschrift en van de nodige informatie omtrent haar werking en deze van de regio bij zijn leden.

Artikel 23 Het bestuur en de bestuursleden zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand overeenkomstig de algemene ledenpolis van OKRA.

Artikel 24 Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Het legt jaarlijks een jaarprogramma, een werkingsverslag en een financieel verslag voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring door de algemene vergadering worden deze verslagen, samen met een verslag van de algemene vergadering waarop ze zijn goedgekeurd, overgemaakt aan het regionaal secretariaat.

Artikel 25 Het regiobestuur kan in afspraak met het trefpuntbestuur iemand als raadgevend lid naar het bestuur afvaardigen.

Artikel 26 De bestuursleden dienen akkoord te gaan met de doelstellingen en trefpuntstatuten van OKRA en dienen de democratisch genomen beslissingen te eerbiedigen. Bestuursleden mogen geen verantwoordelijkheid dragen in verenigingen of organisaties van wie de doelstellingen of werking tegenstrijdig zijn aan deze van OKRA.

Naar boven

Hoofdstuk 5: Verkiezingen

Artikel 27 Om de vier jaar, tijdens een periode door het regiobestuur bepaald, worden in het bestuur van het trefpunt verkiezingen georganiseerd voor de leden van het dagelijks bestuur (behalve voor de proost). Deze verkiezingen staan onder het toezicht van een afgevaardigde van het regiobestuur. De datum van deze verkiezingen wordt bepaald in afspraak met het regionaal secretariaat. Zij worden georganiseerd volgens de richtlijnen bepaald in het huishoudelijk reglement.

Naar boven

Hoofdstuk 6: De deelwerkingen

Artikel 28 Om tegemoet te komen aan de verscheidenheid van verlangens en mogelijkheden van de leden kan een deelwerking georganiseerd worden voor leden die willen deelnemen aan specifieke activiteiten die zich met een zekere regelmaat herhalen.

Artikel 29 De verantwoordelijken van de onderscheiden deelwerkingen worden, in overleg met de leden van de deelwerking, aangeduid door het trefpuntbestuur. Zij worden volwaardig lid van het bestuur.

Artikel 30 Het trefpuntbestuur is verantwoordelijk voor de werking en de financiën van de deelwerkingen. Derhalve zal dit bestuur steeds zijn akkoord moeten geven wanneer binnen deze werkingen nieuwe initiatieven of beslissingen genomen worden.

Artikel 31 Aan de leden van de deelwerking mogen de nodige werkings- en uitrustingskosten (o.a. voor het materiaal) aangerekend worden. De verantwoordelijke van de onderscheiden deelwerkingen beheert op verantwoorde wijze de toevertrouwde financiën en dit onder toezicht van de penningmeester van het trefpunt. Op eenvoudig verzoek kan het trefpuntbestuur daarover steeds uitleg vragen. Ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarop het financieel beheer naar voor wordt gebracht, zal ook een financieel verslag van deze deelwerkingen voorgelegd worden. Dit sluit in dat zowel de baten, de verliezen als de bezittingen van elke onderscheiden deelwerking, eigendom blijven van het trefpunt.

Naar boven

Hoofdstuk 7: Het financieel beheer

Artikel 32 Het trefpunt opent op naam van het trefpunt en ten behoeve van het trefpunt en de deelwerkingen één of meerdere rekeningen bij een erkende financiële instelling. Het bestuur geeft aan de penningmeester, de voorzitter en een ander bestuurslid de schriftelijke volmacht om deze rekening(en) te beheren. Een afschrift van deze volmachten wordt aan het regiosecretariaat overgemaakt.
Ontslagnemende bestuursleden verliezen hun volmacht. Het bestuur duidt in dit geval een nieuwe volmachtdrager aan en geeft dit door aan het regiosecretariaat.

Artikel 33 Het trefpunt verbindt er zich toe tegen de overeengekomen datum de ledenlijst te b~zorgen aan het regiosecretariaat. Op basis daarvan wordt door de regio een factuur opgemaakt waarin de volledige ledenbijdrage opgevraagd wordt. Deze factuur bevat een creditnota waarin het gedeelte van het lidgeld bestemd voor de financiering van de trefpuntwerking in mindering wordt gebracht.

Artikel 34 Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel verslag op ten behoeve van het bestuur met inkomsten en uitgaven en met een overzicht van de roerende en onroerende bezittingen, met inbegrip van de deelwerking(en). Het bestuur legt dit verslag, eventueel in een vereenvoudigde vorm, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Artikel 35 In het huishoudelijk reglement wordt een regeling opgenomen betreffende de aankoop van werkingsmateriaal en de vergoeding van onkosten.

Naar boven

Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen

Artikel 36 Geschillen en moeilijkheden die oprijzen in het trefpunt en die niet in het eigen bestuur kunnen opgelost worden, worden aan het regiobestuur voorgelegd. Het regiobestuur zal dan een bemiddelaar aanduiden. Helpt de bemiddeling niet dan beslist het dagelijks bestuur van de regio na advies van het regiobestuur. Het bestuur van het trefpunt is ertoe gehouden deze beslissing te aanvaarden en uit te voeren.

Artikel 37 Deze statuten worden aangevuld met een huishoudelijk reglement. Dit reglement mag niet strijdig zijn met de goedgekeurde statuten. De tekst van dit huishoudelijk reglement dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het regiobestuur. In het huishoudelijk reglement van het trefpunt. worden de nodige afspraken in verband met de deelwerkingen opgenomen.

Artikel 38 Wijzigingen aan deze statuten kunnen slechts door de algemene vergadering van OKRA vzw aangebracht worden met 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen. De trefpunt- en regiobesturen zullen overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement tijdig over de plaats, datum en de tekstwijzigingsvoorstellen ingelicht worden.

Artikel 39 Bij ontbinding van het trefpunt zullen alle bezittingen van het trefpunt toevertrouwd worden aan het regiobestuur van OKRA, die ze - trouw aan de doelstellingen - zal beheren. Van zodra op dezelfde locatie een nieuw trefpunt gesticht wordt, zullen deze bezittingen aan dit trefpunt overgedragen worden.
Bij fusie van twee of meer trefpunten zullen alle bezittingen van deze trefpunten in overleg met het regiobestuur van OKRA worden toevertrouwd aan de nieuwe fusie.

Artikel 40 Indien het bestuur van een trefpunt beslist uit de regio en OKRA-algemeen te stappen, wat neerkomt op een ontbinding, wordt door het regiobestuur binnen de maand een algemene ledenvergadering van het trefpunt georganiseerd waarop deze beslissing wordt meegedeeld, besproken en ter stemming voorgelegd. Deze beslissing is slecht geldig als twee derden van de leden aanwezig is en twee derden van deze aanwezigen ze goedkeurt. Indien niet voldoende leden aanwezig zijn kan een bijkomende algemene ledenvergadering samengeroepen worden. De beslissing is in dit geval geldig als twee derden van de aanwezige leden ze goedkeurt. Hierbij gelden tevens de afspraken zoals beschreven in alinea één van artikel 39 van deze statuten.

Artikel 41 Na goedkeuring door de Algemene Raad van de vzw OKRA-trefpunt 55+ zijn deze statuten bindend voor elk trefpunt. Deze statuten worden in twee exemplaren bezorgd aan het trefpuntbestuur, één voor het trefpunt en één dat na ondertekening door het bestuur of dagelijks bestuur. aan het regiosecretariaat bezorgd wordt. Elk lid kan op eenvoudig verzoek steeds inzage krijgen in deze. statuten. Na elke bestuursverkiezing wordt door het regiosecretariaat een exemplaar van deze statuten aan het vernieuwd trefpuntbestuur bezorgd.

Ondertekend door trefpuntbestuur

Voorzitter Tony Mestdag
Secretaris Nicole Putman
Penningmeester Walter Neirynck

Trefpunt Lovendegem
Datum ondertekening 25 mei 2008

Naar boven