Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.23
augustus 2008

A. OKRA- WEBSITE

Binnenkort zal Okra -Lovendegem beschikken over een eigen website. U kon ons vroeger reeds vinden op de nationale Okra- site maar de ruimte en de mogelijkheden die we daar hadden was veel te beperkt. Vandaar dat twee van onze bestuursleden, Toon en Nicole, na een aanvullende vorming, een site hebben ontworpen van superieure kwaliteit: fris, jong (jawel!) kortom sprankelend en inspelend op de actualiteit. U zal er ons programma vinden, onze aankondigingen en uitnodigingen, een uitgebreid fotoalbum, links (koppelingen en verwijzingen) naar allerlei instanties en interessante sites en nog een aantal nieuwe rubrieken. Het spreekt vanzelf dat de manier waarop wij nu met U communiceren voor 100% behouden blijft: wij schaffen niets af, integendeel. Wij voegen wel een nieuw communicatiemiddel toe. Voorlopig houden we de domeinnaam nog vertrouwelijk en beperkt tot de bestuursleden. Vanaf half augustus publiceren wij hem voor iedereen.

Naar boven

B. AANPASSINGSPREMIE VOOR DE WONINGEN OUDEREN (+ 65 jaar)

Zo lang mogelijk en in comfortomstandigheden in de vertrouwde omgeving blijven wonen is vermoedelijk de wens van iedere oudere. Ook de overheid wil daarbij helpen door premies toe te kennen aan hen die hun woning willen aanpassen aan de eventuele fysieke ongemakken die samenhangen met het ouder worden. Deze werken beogen ofwel technische installaties en hulpmiddelen ofwel verbouwingswerken om voldoende ruimte te creëren of om trappen of vloeren beter beloopbaar te maken. Enkele voorbeelden: badkamer of toiletruimte aanpassen, plaatsen van handgrepen of steunen, plaatsen traplift of rolstoellift, automatisering deuren en rolluiken, aanbrengen hellend vlak, verhoging of verlaging vloer om niveauverschillen weg te werken, inrichten van een slaap- of/en badkamer op het gelijkvloers, verbreden deuren om rolstoelgebruik mogelijk te maken enz. De premie bedraagt de helft (50%) van de kosten (op factuur) met een maximum van 1.250 Euro.
Voorwaarden:

- De kostprijs der werken moet minimum 1200 euro (incl. BTW ) bedragen;

- De aanvrager of een inwonend gezinslid is minimum 65;
- Het gezinslid heeft samen met zijn eventuele partner een belastbaar inkomen van minder dan 25.660 euro drie jaar voor de aanvraag. Voor een aanvraag die men doet in 2008 wordt dus het belastbaar inkomen van 2005 in rekening gebracht.
- De woning waarvoor de aanpassing gebeurt heeft een kadastraal inkomen van minder dan 1200 euro.
- De ingediende factuur(facturen) zijn niet ouder dan één jaar.
- Een geneesheer moet bevestigen dat de aanpassingen nodig zijn.
De aanvraag kan ingediend worden door de bewoner (eigenaar-bewoner of huurder). In een periode van 10 jaar kan men maximaal drie keer deze premie genieten maar wel telkens voor een ander onderdeel van de woning. De aanpassingspremie kan eventueel gecumuleerd worden met de Vlaamse renovatiepremie waarover we het een volgende keer zullen hebben.
Het is nuttig om vooraf informatie in te winnen op de gemeente of bij het OCMW(Marieke Hugaert).

Naar boven

C. WEGVERKEER - Ter herinnering

1. Sommige snelheidsremmende verkeersplateaus en -drempels worden voor een naderende bestuurder beter zichtbaar gemaakt door witte strepen op de schuine zijde. Dit zijn echter geen zebrapaden in de zin van artikel 76.3 van het verkeersreglement (voorbeeld Molendreef t.h.v. tandarts Mattheeuws).
2. Op een rijbaan die door een doorlopende of onderbroken witte streep verdeeld wordt in rijstroken mag ingevolge artikel 25.1.9° niet geparkeerd worden. Dit is voor Lovendegem het geval in het begin van de Schoordam en in de Sportstraat.
3. Bij de aansluiting van de Diepestraat op Vellare-Lobrug staat een stopteken (B5). Hier moet dus altijd gestopt worden vooraleer de weg op te rijden.
4. In de Molendreef ter hoogte van de school 'De Bron' staan radargestuurde verkeerslichten. Deze lichten gelden uiteraard voor alle bestuurders en het rood licht betekent dus dat het verboden is de stopstreep voorbij te rijden ook voor fietsers. Het bij rood voorbijrijden van deze streep en, even erg, het met de fiets oprijden van het trottoir om niet te moeten stoppen, zijn volgens de wet 'zware overtredingen' (150 euro).
5. Indien om een of andere reden de parkeermeters op onze twee betalende parkings niet werken moet ter vervanging de parkeerschijf gebruikt worden.
6. Iedere gemeente mag zijn eigen reglement opmaken wat betreft het gebruik van en de tarieven voor de parkeermeters. In Lovendegem moeten deze gebruikt worden op iedere werkdag (dus zaterdag inbegrepen) vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur waarbij de eerste twee uren gratis zijn (wel steeds een ticket nemen). Dit is in vergelijking met andere gemeenten een zeer gunstig regime.
Aan de kust en op andere (toeristische) plaatsen zijn deze dagen en uren evenals de vrijstelling van twee uur niet noodzakelijk dezelfde. Dus– vergewis U vooraf en lees de tekst op de parkeermeter. Een aantal van onze leden hebben dit recentelijk aan de kust aan de lijve ondervonden.

Naar boven

D. WEGVERKEER – VERKEERSONGEVAL

Iedere persoon die in een verkeersongeval betrokken is, dus ook de voetganger en de (brom-)fietser moet de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren. Hij moet daartoe zo mogelijk zijn voertuig verplaatsen en het opstellen als een geparkeerd voertuig. Hij moet zijn voertuig niet verplaatsen wanneer het een ongeval betreft dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt.
Commentaar: het is uiterst nuttig vooraleer zijn voertuig te verplaatsen de juiste plaats van het (de) voertuig(en) vast te leggen door middel van een aanduiding op de weg. Vandaar dat een stuk (vet) kleurkrijt in de wagen nuttig is.
Als het voertuig niet kan verplaatst worden moet het op afstand gesignaleerd worden door het plaatsen van de gevaarsdriehoek en zo mogelijk door het gelijktijdig laten functioneren van de vier richtingsaanwijzers.
De gevaarsdriehoek moet geplaatst worden op minimum 30 m op de gewone wegen en op minimum 100 m op de autosnelwegen voor de naderende bestuurders.
Bij een ongeval met uitsluitend stoffelijke schade moeten de bestuurders:
- Hun identiteitskaart vertonen aan de andere betrokken partij die er hem om vragen
- Samen de nodige vaststellingen doen d.w.z. een Europees aanrijdingsformulier invullen.
Commentaar: het is nuttig op voorhand Uw persoonlijke gegevens reeds ingevuld te hebben op de ene helft van dit formulier.Het spaart tijd en het vermijdt een hoop bijkomende stress op het moment zelf.
Indien de tegenpartij niet aanwezig is moet u zo mogelijk ter plaatse Uw identiteit opgeven eventueel door uw naam, adres, telefoonnummer op zijn voertuig achter te laten. Om de beschuldiging van vluchtmisdrijf te vermijden moet u uw identiteit rechtstreeks of door tussenkomst van de politie aan de tegenpartij mededelen.
Commentaar: Indien de tegenpartij moeilijk doet, de zaak betwist, dronken lijkt, geen identiteitskaart vertoont, eist dat U schuld bekent, zijn verzekeringsbewijs of rijbewijs zogezegd niet bijheeft enz.: vraag tussenkomst van de politie via telefoonnummer 101 of 112 en eis vaststellingen door de politie. Eén of meer getuigen zijn altijd nuttig maar noteer wel hun identiteit(vraag hun visitekaartje).
Zeer belangrijk: Uw verzekeringsmaatschappij eist dat U ter plaatse NOOIT fout erkent. Teken dus nooit een document waarin U dit wel doet. Gelet op de huidige prijs van een zelfs kleine herstelling aanvaardt U best nooit een geldelijke schadevergoeding ter plaatse. De herstelling van een kleine bluts of een paar schrammen op de carrosserie kost algauw minimum € 250.
Vaststellingen door een politiedienst ontslaan U, behalve bij overmacht, niet van de verplichting een Europees Aanrijdingsformulier in te vullen of minstens Uw verzekeringsagent zo spoedig mogelijk te informeren. De afhandeling van de zaak gaat op die manier doorgaans een stuk vlugger.

Wanneer het ongeval lichamelijk letsel heeft teweeggebracht moet men:
- Zo nodig hulp verlenen aan de gekwetsten en minstens de dienst 100 (laten) verwittigen
- De identiteiten uitwisselen zo mogelijk
- Ter plaatse blijven behalve bij overmacht
- De politiediensten verwittigen om de nodige vaststellingen te doen.
Commentaar: Ook in dit geval is het aanbevolen een Europees Aaanrijdingsformulier in te vullen.
Wanneer, na een ongeval dat aanvankelijk blijkbaar alleen stoffelijke schade veroorzaakte, toch lichamelijk letsel optreedt, verwittigt men zijn verzekeraar en doet men dringend aangifte bij de politie.
Indien U bij een ongeval als betrokken partij maar ook als helper uw brandblustoestel of verbandetui gebruikt laat U dit opnemen in het schadedossier. Het wordt U terugbetaald.

Naar boven

E. ENERGIEBESPARINGEN

a) Stookolie

Energie onder welke vorm ook (stookolie – elektriciteit – gas – autobrandstof) neemt sinds een paar jaar een steeds groter aandeel in het gezinsbudget. Niets laat voorzien dat deze prijsstijgingen omkeerbaar zijn en dat we zullen terugkeren naar de vroegere toestand. Willen we echt onze energie-uitgaven beheersbaar houden dan zullen we op twee vlakken moeten werken: een gunstige aankoopprijs bedingen EN onze energie-uitgaven zoveel als mogelijk beperken.
Wat het eerste betreft is samenaankoop ongeveer het enige middel om een gunstige prijs te bedingen. Het is voor een brandstofverdeler immers interessant om in één rit verschillende klanten te kunnen bedienen en om massaal te kunnen aankopen.
In onze ACW-koepel waar Okra deel van uitmaakt is de cvba Het Volk al jaren bekend medespeler op de markt van de samenaankoop.
Iedere tweede vrijdag van de maand levert de CV Het Volk stookolie in Lovendegem. Het volstaat uw bestelling te plaatsen via het telefoonnummer 09/233.88.33.
Tot de dag voor de levering kan je op hetzelfde telefoonnummer de dagprijs opvragen en eventueel Uw bestelling annuleren.

Ik wou toch nog graag herinneren aan het feit dat je via het OCMW (Marieke Hugaert - tel. 09/255.56.57) kunt beroep doen op het 'stookoliefonds'. Binnen bepaalde inkomensgrenzen komt het OCMW tussen in de aankoop van stookolie, verwarmingspetroleum of propaangas. De juiste modaliteiten ervan (periode van levering – prijs- inkomstgrenzen) verneemt U in onze publicatie van begin september.
Het zou al te gek zijn als U als eventuele rechthebbende deze premie niet zou vragen.

b) Benzine en diesel

Voor de ontwerpers van de huidige Europese wagens is het beperken van het brandstofverbruik een dwingende plicht en een verkoopsargument. Zij doen er dan ook alles aan om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden. Het verminderen van de luchtweerstand is één van deze middelen.
En wat betekent dit voor ons?
Alles wat de aanvankelijke en ideale stroomlijn wijzigt verhoogt het brandstofverbruik: het imperiaal, dakkoffer, fietsenrek, aanhangwagen, geopend venster, en een open dak verhogen het verbruik aanzienlijk.
De airco is prachtig maar tezelfdertijd een energievreter.
Het rijden met een constante snelheid spaart brandstof. Het vanuit stilstand vertrekken en optrekken slurpt brandstof. Een motor laten op temperatuur komen doe je het best al rijdend. Het stationair laten warm draaien is pure verkwisting en zelfs schadelijk voor de motor.
Een wagen rijdt het best en het zuinigst op zijn maximum koppel. Voor een diesel ligt dit rond de 2000 toeren per minuut. Zie het handboek van uw wagen. Een correcte bandenspanning spaart liters brandstof.
Probeer files te vermijden: één km aanschuiven in een file kost vijfmaal meer brandstof dan één km in normaal verkeer nog afgezien van de hogere slijtage van b.v. de koppeling.
Het is met de huidige motoren niet meer nodig deze hoog in de toeren te jagen vooraleer hoger te schakelen.

c) Water

Ooit zullen onze kleinkinderen zich verwonderen over het feit dat we in 2008 drinkwater gebruikten om onze auto te wassen, de WC door te spoelen of het gras te besproeien. Nu reeds stellen we vast (en voelen we het in onze geldbeugel) dat water een kostbaar goed wordt. Ook in dit geval duiden alle prognoses op een verdere stijging van de prijs van het drinkbaar water. En dit heeft vele oorzaken maar een van de belangrijkste is wel de kost om van het erg vervuilde in onze spaarbekkens aangevoerde water opnieuw gezond drinkbaar water te maken. Vandaar de inspanningen van de overheden om de regenwater en het afvalwater gescheiden op te vangen zodat althans het grootste deel van het aangevoerde water minder behandeling behoeft. Het besproeien van een grasperk, het wassen van een auto, het gebruik van een hogedrukreiniger kost op dit ogenblik vrij veel geld als U het doet met kraantjeswater.

d) Elektriciteit

Ook elektriciteit wordt duur. Als gebruiker kunnen we weinig doen om de prijs per kilowatt te drukken, maar we kunnen wel heel wat doen om minder kilowatt te verbruiken:
- Verlichting: eigenlijk zouden in een woning reeds lang alle gloeilampen moeten vervangen zijn door spaarlampen.
- Oudere electrische huishoudapparaten (kookplaten – diepvriezers en ijskasten – koffiezetapparaten – wasmachines en droogkasten) verbruiken tot tweemaal zoveel energie als de huidige toestellen van de AAA klasse. Bij Eandis maar ook bij het OCMW kunt U gratis een energiemeter ontlenen om het verbruik per toestel te testen.

Naar boven

F. REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

a) Vooraf
Op de gemeenteraad van 05 juni 2008 werd het reglement betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties goedgekeurd. De bedoeling hiervan is om de administratieve overheid toe te laten bepaalde zaken die overlast veroorzaken te beteugelen zonder daarom noodzakelijk beroep te moeten doen op de tussenkomst van een (politie-)rechtbank.
Overtredingen op dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van € 60 of € 120. Bij herhaling binnen het jaar wordt dit respectievelijk € 120 of € 250.
Dit reglement is van toepassing in de vier gemeenten van de Lowazone met uitzondering van enkele artikelen waarbij Lovendegem (lichtjes) afwijkt van het reglement zoals dit elders van toepassing is. De vaststelling van deze inbreuken gebeurt door de lokale politie en de verdere afhandeling ligt in handen van de aangewezen (provinciale) ambtenaar.

b) Het reglement
De integrale tekst kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website (www.lovendegem.be en doorklikken naar - bestuur - gemeenteraad - notulen - 05 juni) of kan bij mij geraadpleegd worden.
De tekst hierna is een samenvatting van een aantal artikelen die ons direct aanbelangen en waarbij dus de artikelen die alleen gelden voor een bepaalde doelgroep (organisatoren - verenigingen - handelaars) weggelaten werden.

c) Samenvatting
Art 6: Het is verboden op de openbare weg geld- of andere inzamelingen te houden zonder schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating is ook vereist voor diegenen die huis aan huis gaan met het doel kaarten of andere voorwerpen te verkopen.
Art 7: Het is zowel bij dag als nacht verboden geluid te veroorzaken zonder reden of noodzaak waarbij de rust van de inwoners in het gedrang wordt gebracht. Het geluid van spelende kinderen wordt NIET als lawaai -overlast beschouwd.
Art 8: De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend lawaai veroorzaakt door deze dieren te voorkomen.
Art 11: Op de openbare plaatsen is het verboden een geluidsinstallatie in het voertuig op zodanig geluidsniveau in te stellen dat het voortgebrachte geluid hoorbaar is buiten het voertuig.
Art 12: Alarmkanonnen of andere apparatuur dienend om vogels te verschrikken mogen slechts gebruikt worden op een afstand van minimum 200 m van een bewoond gebouw. De tussentijd tussen twee ontploffingen bedraagt minimum 5 minuten en ze mogen niet werken tussen 21.00 en 07.00 uur.
Art 13: Werktuigen die door een motor worden aangedreven zoals grasmaaiers, zaagmachines, kettingzagen, heggescharen enz. mogen niet gebruikt worden op zon- en feestdagen (ganse dag) en op de andere dagen tussen 21.00 en 07.00 uur. Bij hoogdringendheid kan de burgemeester schriftelijk afwijkingen toestaan.
Art 14: Zonder schriftelijke toestemming van de burgermeester mogen voetzoekers, ontploffingstuigen, vuurpijlen of andere soortgelijke tuigen niet gebruikt worden. Eén uitzondering : de nacht van 31 december op 01 januari.
Art 16: Op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen moeten honden steeds aan de leiband gehouden worden.
Hier wijkt het GAS reglement van Lovendegem af van dit in de drie andere gemeenten van de Lowazone.
Art 18: Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke terreinen enig spel te spelen of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen zou kunnen veroorzaken.
Uitzondering: plaatsen of wegen die daartoe door het gemeentebestuur zijn aangelegd of gereserveerd (de zgn 'Speelstraten').
Art 19: Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op het openbaar of privaat domein van der overheid gemaskerd te zijn. De burgemeester bepaalt de activiteiten waarop dit verbod niet geldt (carnaval – Halloween enz.).
Art 25: Het om welk motief ook opzettelijk valselijk en nodeloos alarmeren van politie, brandweer, gezondheidsdiensten enz., is verboden.
Art 26: Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk mededelen aan de brandweerdienst.
Art 27: De hydranten die op de openbare weg gelegen zijn moeten altijd vrij blijven voor de (brandweer-) diensten. De door het gemeentebestuur of watermaatschappijen aangebrachte tekens en aanduidingen die deze hydranten aanwijzen mogen niet gewijzigd, verplaatst, beschadigd of verwijderd worden.
Art 28: Reisduiven die niet aan prijskampen deelnemen mogen niet uitvliegen van 07.00 tot 18.00 uur op de dagen waarop duivenvlucht prijskampen plaats vinden en dit binnen de periode 01 april tot einde wedstrijdseizoen.
Art 30: Elke handeling die de deelnemer aan duivenvlucht prijskampen kan schaden is verboden tijdens de periode voorzien in artikel 28 (lawaai maken – afschrikken van de duiven enz.).
Art 32: Bij werken die de openbare weg kunnen bevuilen of beschadigen, de veiligheid kunnen in het gedrang brengen, het verkeer kunnen hinderen enz. moeten alle nodige voorzorgen worden genomen om dit te vermijden. Zo nodig dient tussen het werk en de openbare weg een afsluiting te worden geplaatst.
Art 33: Bij dit soort werken dient de burgemeester minstens veertien dagen voor de aanvang der werken verwittigd te worden.
Art 36: Het is verboden om bouwmaterialen op de bouwwerven te leveren tussen 22.00 uur en 06.00 uur behoudens toelating van de burgemeester.
Art 37 tot 42: Door deze artikelen worden aan de uitvoerder of opdrachtgever van werken een aantal verplichtingen opgelegd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, de nutsvoorzieningen te respecteren, de veiligheid van de passanten te verzekeren en het gemeentebestuur te infomeren.
Art 44: Het zelfs tijdelijk en ten privaten titel in gebruik nemen van de openbare weg is behoudens voorafgaande toelating van de wegbeheerder verboden.
Art 49: Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen (tijdelijk) reclameborden en terrassen op de openbare weg aan te brengen.
Borden of plakbrieven mogen ten vroegste 21 dagen voor de aangekondigde gebeurtenis worden geplaatst en moeten ten laatste drie dagen na de gebeurtenis worden verwijderd.
Art 53: Het plaatsen van een container of een ander soort vergaarbak op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande toelating van de burgemeester. Dit soort hindernis moet 's nachts en wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt (mist) gesignaleerd worden.
Art 54: Het is verboden om op de openbare plaats eender welke stoffen, materialen of voorwerpen neer te leggen, achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die van aard zijn iemand te laten struikelen, of de openbare plaats te bevuilen, te beschadigen of onveilig te maken.
Art 55: Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft dient steeds in het bezit te zijn van een recipiënt voor het verwijderen en het meenemen van de uitwerpselen van de hond.
Art 56: De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een onbebouwd onroerend goed dat paalt aan de openbare weg moet instaan voor de netheid van de gelijkgrondse berm of het trottoir en desgevallend voor de straatgeveltuintjes en de afwateringsgreppel voor het onroerend goed. Op het openbaar domein mag hij voor dit doel geen herbiciden of pesticiden gebruiken.
Art 57: Zijn verantwoordelijk voor de toepassing van art 56:
- voor niet bebouwde percelen of niet bewoonde huizen: de huurder of gebruiker op bij gebreke hieraan de eigenaar.
- voor de door meer dan één gezin bewoonde panden, appartementsgebouwen of woningcomplexen: alle bewoners tenzij dit anders bepaald werd in het reglement van inwendige orde van het desbetreffende (appartements-) gebouw.
- openbare of parastatale diensten, scholen, kerken enz.: het bestuur of de beheerder.
Het trottoir voor het onroerend goed moet door de hiervoor vermelde verantwoordelijke ontdaan worden van sneeuw en ijzel over een breedte van één meter te meten vanaf de rooilijn of de gevel. De weggeruimde sneeuw mag niet de rioolmonden, de hydranten en overige publieke nutsvoorzieningen (bushaltes b.v.) belemmeren.
Art 58: Bij vriesweer en dreigende vorst is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten stromen.
Art 59: Waar bestratingswerken uitgevoerd ,worden mag het uitgestrooide zand niet worden weggenomen worden gedurende 15 dagen na de werken.
Art 60: Alle vuilmakende stoffen die bij het laden of lossen of bij het vervoer op de weg komen moeten onmiddellijk worden opgekuist. Het is verboden mortel of andere materialen op het wegdek klaar te maken zonder onderlegplaat te gebruiken.
Art 61: Het tijdelijk stapelen van bouwmaterialen op de openbare weg kan alleen met schriftelijke toelating van de burgemeester.
Art 62: Het smeren en herstellen van voertuigen op de openbare weg is verboden (behalve bij overmacht).
Art 63: Particulieren mogen geen tekens of aanduidingen op de openbare weg aanbrengen. Bij overtreding mag het gemeentebestuur ambtshalve en op kosten van de overtreder deze tekens verwijderen.
Art 65: De eigenaar van een gebouw is er toe gehouden op de gevel van zijn eigendom straatnaamborden, tekens, (licht-) armaturen, pictogrammen en aanduidingen van nutsvoorzieningen of van openbaar belang te laten aanbrengen.
Art 66: Het huisnummer of de reeksen nummers (appartementsgebouwen) moeten vanaf de straat leesbaar zijn.
Art 67: Tussen 1 oktober en 15 november moet de eigenaar van de gronden waar doorheen een gracht loopt of deze scheidt van andere private eigendommen de goede afloop van het water verzekeren door de gracht te ontdoen van overtollige waterplanten en de gracht te ontdoen van slib.
Deze verplichting geldt uiteraard niet voor de waterlopen en grachten waarvan het onderhoud ten laste valt van een openbaar bestuur of een watering.
Art 68: Regenwater komend van terrassen, koeren, daken en afvalwater ongeacht zijn herkomst mag niet op de openbare weg aflopen.
Art 69: Gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een dakgoot.
Art 70: Takken van bomen en beplantingen op eigendommen langsheen de openbare weg mogen niet over deze rijbaan hangen op minder dan 4,5 meter boven de grond. Boven het trottoir of de gelijkgrondse berm mogen geen takken hangen op minder dan 2,5 meter boven de grond.
De takken mogen de stabiliteit van de verlichtingspalen NIET in het gedrang brengen noch het uitgestraalde licht van deze openbare verlichting in belangrijke mate verhinderen. Verkeerstekens, straatnaamborden en huisnummers mogen nooit door de beplanting bedekt worden.
In de nabijheid van bochten en kruispunten mag de beplanting het normale uitzicht op de openbare weg NIET belemmeren.
Art 71: In de publieke vuilniskorven mag geen huis- of handelsafval gedeponeerd worden.
Art 72: Bebouwde, braakliggende of onbebouwde percelen die palen aan de openbare weg moeten dusdanig onderhouden worden dat de openbare gezondheid niet geschaad wordt en dat onkruid of ongewenste kruiden niet bloeien of hoger groeien dan 0,30 meter.
Art 75 en 76: De huisvuilzakken moeten geplaatst worden aan de rand van het trottoir of de berm. De zakken dienen gesloten te zijn.
Art 77: Huisvuilzakken mogen ten vroegste de dag vóór de ophaling vanaf 18.00 uur op de openbare weg geplaatst worden.
Art 78: In de vuilniszakken mogen geen stoffen of voorwerpen aanwezig zijn die het personeel kunnen kwetsen (glas b.v.).
Art 80: Glas moet gedeponeerd worden in de geplaatste glascontainers. Het is verboden ander vuilnis in deze containers te deponeren of vuilnis naast de container te plaatsen.
Art 82 tot 85: Papier en karton moeten samengebonden zijn of in een doos geborgen. Het papier/karton en de blauwe PMD zakken mogen slechts ten vroegste daags voor de ophaling vanaf 18.00 uur buiten geplaatst worden.

d) Slotbepalingen
De overtredingen op het reglement op het containerpark, op de visvijver, op de begraafplaatsen en op de markten worden eveneens bestraft met administratieve sancties.
In een van onze volgende OUDERenWIJZER’s zullen we o.a. het reglement op het containerpark behandelen.

e) Ter overweging
Er is reeds afdoende bewezen dat de levenskwaliteit in Lovendegem zeer hoog is en behoort tot de top binnen Oost-Vlaanderen. Ook het recent uitgevoerde ouderenbehoefte onderzoek wijst in deze richting.
Dit reglement heeft geen andere bedoeling dan deze kwaliteit te bestendigen. Samenleven vraagt nu eenmaal begrip voor de andere en vrijheid van de ene kan nooit raken aan de rechten van anderen. Vandaar de noodzaak van enige regelgeving.

Naar boven