Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.24
oktober 20081. OKRA LOVENDEGEM GAAT WERELDWIJD

Okra is een beweging van gepensioneerden en van zij die in dezelfde levensfase zijn gekomen. Samen met onze leden zorgen wij voor hun persoonlijke ontplooiing en voor het blijvende deelneming aan het maatschappelijke leven. Dit uitgangspunt uit zich in twee concrete doelstellingen:
1. Wij zijn een vrijwilligersbeweging waar een vraaggestuurd en gesegmenteerd aanbod wordt uitgewerkt zowel voor het individuele lid als voor de groep in zijn geheel.
2. Okra vertegenwoordigt zijn leden op de verschillende beleidsniveaus.

Dat betekent natuurlijk dat Okra de evolutie van de maatschappij moet volgen en luisteren naar de noden en behoeften van zijn (aanstaande) leden.
Het ledenbestand van Okra omvat op dit ogenblik twee tot drie generaties en ook bij ons komt het voor dat zowel ouder als kind op hetzelfde moment lid zijn. Maar beiden zullen een andere invulling wensen van hun lidmaatschap. Zeker op het vlak van informatieverstrekking en informatiegaring is er een verschil.
Vandaar de nood om als ouderenorganisatie een stap te zetten naar de elektronische informatie. Let op: wij schaffen niets af, integendeel. U wordt door ons op de klassieke schriftelijke en mondelinge manier geïnformeerd maar deze berichten worden nu ook beschikbaar in een elektronische versie en wel op een eigen website.
Vanaf nu kun je thuis, bij je (klein-) kinderen of vrienden het leven van je eigen Okra volgen. Lezen wat wij publiceren, foto’s van onze activiteiten bekijken enz… Wij gaan proberen er een levendige website van de maken, een website die actueel blijft en kort op de bal speelt
.

www.okralovendegem.be

Naar boven


2. GRIEPVACCINATIE

Als oudere zijn we meer dan andere leeftijdsgroepen vatbaar voor griep. En we weten dat griep kan leiden tot ernstige complicaties (longontsteking bijvoorbeeld) en niet zelden tot hospitalisatie en zelfs overlijden.
Het gemeentebestuur van Lovendegem onderschrijft de sensibiliserings campagne van het lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Meetjesland dat in samenwerking met de Lovendegemse huisartsen tracht de plus vijfenzestigjarige te overhalen om zich te laten inenten tegen griep.
Ik ervaar nog altijd dat een aantal onder ons sceptisch staat tegenover deze vaccinatie. Hun reacties variëren van “dat helpt allemaal niet” tot het meer extreme “da’s pure geldklopperij, ik ben na zo’n inenting toch ziek geworden”. Ik hoop echt dat een Okra-lid dit soort cafépraat naast zich neerlegt en zich in overleg met zijn huisarts tussen 15 oktober en 15 november aanstaande laat inenten.
Natuurlijk sluit een griepvaccinatie niet uit dat U ziek wordt, maar de kans erop is aanzienlijk kleiner en zeker het risico op een ernstige (dodelijke) complicatie neemt drastisch af.
Haal dus tijdig Uw griepvaccin en bewaar het in afwachting van Uw doktersbezoek in de groentelade van Uw koelkast.

Naar boven


3. CO - DE STILLE MOORDENAAR

Wat is CO

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas. Het komt vrij bij de slechte verbranding van brandstoffen als gas, hout, mazout, kolen en petroleum. CO is een gas dat je niet ruikt, proeft of ziet. Daardoor kan het ongemerkt, letterlijk als een Stille Moordenaar, in de woning verspreid worden bij het gebruik van boilers en geisers of een verwarmingstoestel (kolenkachels, gas- of stookoliebranders, houtkachels enz.) kortom alle verwarmingstoestellen met open vlam.

Waarom is CO gevaarlijk

Bij de inademing van CO krijg je in meer of mindere mate last van
- Hoofdpijn - duizeligheid - moeheid
- Misselijkheid - spierzwakte - concentratiestoornissen - prikkelbaarheid.
Bij het inademen van grotere hoeveelheden CO verlies je snel het bewustzijn. Men kan in coma raken waarop vrij vlug de dood volgt.

Wat kunnen de signalen zijn

Let extra goed op bij volgende situaties:

Roetafzetting op en rond het verwarmingstoestel
Vreemd gedrag bij huisdieren
Gele vlammen in het verwarmingstoestel
Abnormale vochtigheid en damp in het huis (beslaan van ramen)
Als meerdere personen zich gelijktijdig onwel voelen
Als de klachten verminderen (en je u beter voelt) nadat je buiten gaat.

Hoe vermijd ik CO-vorming

Zorg voor voldoende frisse luchtaanvoer. Stop niet alle kieren en spleten dicht.
Zorg voor een goede afvoer van verbrandingsgassen. Een goede schoorsteen moet proper zijn en genoeg hoog boven de dakrand uitsteken. Vermijd dat de schoorsteen verstopt raakt door vogelnesten. Dicht scheuren en barsten in het rookkanaal.
Bespaar niet op het onderhoud van de schouw en het verplichte jaarlijks nazicht van de brander.
Laat de kachel in het begin goed doorbranden zodat de schouw droogt.
Let op bij windstil en mistig weer. Hou rekening met de CO-waarschuwingen in het weerbericht.

Wat te doen als er slachtoffers zijn gevallen

Open ramen en deuren
Schakel het toestel uit
Breng het slachtoffer naar een andere ruimte
Bij een bewusteloos slachtoffer belt U onmiddellijk de dienst 100 (op per GSM de 112)
Indien het slachtoffer nog bij bewustzijn is: verwittig minstens de huisdokter.

Extra tips

Een geiser van 5 liter kan je alleen gebruiken bij een lavabo. Voor een douche heb je minstens een 10 liter geiser nodig en een bad kan niet zonder een minimum 13-liter toestel.
De bijverwarmingstoestellen zonder afvoer naar buiten (type petroleumkacheltjes Zibro Kamin - butaangaskatalysatoren enz.) mogen maximum één uur gebruikt worden. Nadien goed verluchten. Dit soort bijverwarming nooit gebruiken terwijl U slaapt.
Zet nooit het verwarmingstoestel op de laagste stand.
Gebruik geen te grote kachel voor een kleine ruimte.

Naar boven


4. TELETEKST ONDERTITELING

Heel wat Vlaamse televisieprogramma’s (VRT) worden ondertiteld. Kijken met ondertitels is handig als U het geluid van Uw televisietoestel niet te luid wil zetten om anderen niet te storen. Ook mensen die minder goed horen of als er te veel omgevingslawaai is kunnen er baat bij hebben dat het bekeken programma ondertiteld wordt. Hoe doe je dat:
- Op de afstandsbediening druk je eerst op het knopje met de drie horizontale lijntjes nl. de teletekstknop.
- Druk nu driemaal na elkaar het cijfer 8, dus 888. Teletekst zoekt nu de ondertitelingspagina en dat kan even duren. Geen paniek: Uw programma verschijnt automatisch terug op het scherm en nu met ondertiteling.
Deze instelling geldt alleen voor het programma waarvoor U ondertiteling hebt ingesteld.
In het overzicht van de televisieprogramma’s van VRT vindt U vanaf teletekstpagina 200 en volgende deze programma’s waarvoor ondertiteling voorzien is. De naam van het programma wordt aangevuld met de letter t. Ook in sommige kranten en tijdschriften vindt U deze aanduiding.

Naar boven


5. WEGVERKEER

a) Fietspaden

Volgens het verkeersreglement (KB van 01/12/1975 - art 2.7) is een fietspad dat gedeelte van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen van de klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7 of D9 (blauw bord met witte fiets) of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74.
Die wegmarkeringen bestaan uit twee evenwijdige witte onderbroken strepen. Het is dus niet nodig dat daarenboven nog verkeersborden D7 of D9 aangebracht worden.
Conclusie: na de heraanleg van de Bredestraat Kouter werd tussen de Grote Baan en de Sportstraat een strook afgebakend door middel van twee onderbroken witte lijnen dat dus een volwaardig fietspad is en dus MOET gebruikt worden door fietsers.

b) Veiligheidsgordels achteraan

Artikel 35.1.1 van het verkeersreglement zegt letterlijk:
"De bestuurder en de passagiers van auto’s (lees: personenwagens) die aan het verkeer deelnemen moeten de veiligheidsgordels dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust."
In artikel 35.1.2 lezen we: "De bestuurder en passagiers van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen, andere dan auto’s (lees: autocars en vrachtwagens) moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust."
De conclusie is vrij eenvoudig: zo goed als alle voertuigen moeten op dit ogenblik uitgerust zijn met veiligheidsgordels en de gebruikers van deze voertuigen (bestuurders en passagiers) moeten deze gordels gebruiken, dus ook deze achteraan in de auto.
Persoonlijk begrijp ik nog altijd niet waarom iemand met enige verantwoordelijkheidszin zou toelaten dat een passagier in zijn voertuig de gordel niet zou gebruiken. Ooit zal wel iemand gestorven zijn doordat hij een gordel droeg, natuurlijk, maar evengoed zijn er 100.000 anderen die hun verder leven danken aan de gordel.
Kunt U zich als grootouder-bestuurder inbeelden dat Uw kleinkind op de achterbank bij een aanrijding plots naar voor gekatapulteerd wordt doorheen de voorruit omdat het geen gordel droeg?

Naar boven


6. VERWARMINGSTOELAGE

In onze vorige publicaties hadden we het reeds over de verwarmingstoelage als onderdeel van een bredere campagne om de energiekosten te beperken.
Het samen aankopen van grotere hoeveelheid stookolie is voor de leverancier interessant omdat zijn transportkosten verdeeld kunnen worden over meerdere klanten en omdat de stockage van de voorraden voorspelbaar is. Als zusteronderneming binnen het ACW propageren we de samenaankoop bij de CV Het Volk die iedere tweede vrijdag van de maand in Lovendegem levert.
Naast deze besparing kunnen op dit ogenblik honderden Lovendegemse gezinnen genieten van een verwarmingstoelage. Dit houdt in dat als men voldoet aan een aantal voorwaarden men van de overheid een financiële tegemoetkoming kan bekomen om deze energiekost te milderen. Als U meent in aanmerking te komen volstaat het contact op te nemen met Marieke Hugaert van ons Sociaal Huis (tel 09 255.56.57) in de Kasteeldreef nr 72.

Ik zou het echt spijtig en ongepast vinden indien U als rechthebbende geen gebruik zou maken van deze verwarmingstoelage.

Hieronder vindt U een overzicht van de voorwaarden waaronder de toelage wordt toegekend.

Heeft u recht op een verwarmingstoelage?

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (type c)
• bulkpropaangas

Niet voor:
aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
propaangas en butaangas in gasflessen.


En u behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
• WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
• kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
• langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
• gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
• gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
• leefloongerechtigde;
• gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
• gerechtigde op het OMNIO-statuut;
en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 14.624,70, verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste. Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 2.700.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Categorie 4: de gezinnen met een bescheiden inkomen
Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 23.705,66.


Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, dient de prijs per liter, BTW inbegrepen, die op uw factuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijn dan € 0,56.
De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 september 2008 en 30 april 2009.

Voor de categorieën 1, 2 en 3:
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 3 cent en 20 cent per liter.
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 150.

Voor categorie 4:
De forfaitaire toelage per verwarmingsperiode bedraagt € 105 op voorwaarde dat er minstens 750 liter brandstof is geleverd.


Waar en wanneer kunt u aanvragen?

In ons Sociaal Huis, Kasteeldreef 72, bij Marieke Hugaert en dit binnen de zestig dagen na levering.


Welke documenten moet u voorleggen?

U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:

• een kopie van uw identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsfactuur of -bon;
• indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;
• voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW van uw gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in deze folder gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing.

Naar boven


7. COMMUNICATIE

Een van de middelen om de communicatie tussen ons vlugger en vlotter te laten verlopen is het gebruik van het internet. Nogmaals: de bestaande kanalen zoals onze Okra Magazine en onze eigen publicaties zullen in schriftelijke vorm blijven bestaan. Wij zullen net zoals voorheen uitnodigingen, activiteiten maar evengoed onze overlijdensberichten op de gekende manier verspreiden. Maar het zou zonde zijn moderne communicatiemiddelen niet te gebruiken. Vandaar de vraag om de individuele e-mailadressen van onze leden te verzamelen in een door ons beheerd adressenbestand. Dit zou ons onder andere toelaten om foto’s en verslagen direct en zonder kosten door te sturen aan onze geïnteresseerde leden. Dus eenvoudig: stuur een mailtje vanaf uw eigen of ander gekend of bevriend e-mail adres naar antoon.mestdag@telenet.be en wij doen verder het nodige.
Wij garanderen dat de op die manier verzamelde e-mailadressen alleen binnen onze Okra- organisatie zullen gebruikt worden.

Naar boven