Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 25
februari 2009

1. VERWARMINGSTOELAGE

Het veranderde nog maar eens!

De federale overheid heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de reglementering van de verwarmingstoelage. De nieuwe regeling is niet eenvoudig maar U kunt met al Uw vragen hieromtrent terecht in ons Sociaal Huis/OCMW (Kasteeldreef 72).

Er bestaan vanaf 01 januari 2009 soorten tegemoetkomingen voor verwarming:

1. Ofwel hebt U recht op een verwarmingstoelage uit het Sociaal Stookoliefonds en hiervoor krijgt U een tegemoetkoming van minimum € 210 en maximum € 300 voor een levering van 1500 liter. (zie hierna 1. Sociaal Stookoliefonds)

2. Ofwel vraagt u een forfaitaire vermindering aan voor verwarming. De forfait bedraagt € 105 (zie hierna 2. Forfaitaire vermindering)

U kijkt dus best als u in aanmerking kunt komen voor de 1ste toelage omdat die hoger is dan de 2de. Ook hierbij kan ons OCMW u helpen. Het recht op één van de toelagen hangt van uw inkomsten en de wijze waarop u verwarmt...
De twee toelagen kunt U echter niet terzelfdertijd genieten.

1.1 Sociaal Stookoliefonds

Nieuw voor leveringen na 1 januari 2009!

- Aanvragen kunnen ingediend worden voor leveringen gedurende een heel jaar (vroeger enkel leveringen van september tot en met maart).
- Er geldt géén minimumprijs meer per levering (vroeger moest u minstens 0,56 euro per liter betaald hebben, vanaf 2009 speelt de aankoopprijs geen rol meer)
- De vierde categorie (mensen met een bescheiden inkomen) moeten hun aanvragen indienen rechtstreeks bij de FOD economie (vroeger bij het OCMW).

Hoeveel bedraagt de toelage?

minimum 210 euro en maximum 300 euro voor 1500 liter per jaar

Welke brandstoffen komen in aanmerking?

- mazout (in bulk en aan de pomp)
- verwarmingspetroleum type c
- bulkpropaangas


Wie komt in aanmerking?

1. U heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of u heeft een beperkt inkomen:
- Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden van het gezin samen, mag niet hoger zijn dan 14.624,70 euro, verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste.
- Als u eigenaar bent van meerdere onroerende goederen zijn bijzondere berekeningregels van toepassing.
2. U heeft een procedure collectieve schuldenregeling.

Andere voorwaarden

U mag niet genieten van een forfaitaire vermindering voor verwarming (zie verder).

Hoe aanvragen?


U moet binnen de 60 dagen na de levering uw factuur indienen op het OCMW / Sociaal Huis. Het OCMW gaat op basis van een sociaal onderzoek na of u recht heeft op een verwarmingstoelage.

1.2 Forfaitaire vermindering

Hoeveel bedraagt de forfait?
105 euro per jaar

Welke brandstoffen komen in aanmerking?
- aardgas
- elektriciteit
- mazout
- bulkpropaangas
- lamppetroleum type c

Wie komt in aanmerking?
- Gezinnen met een bescheiden inkomen
- waarvan het jaarlijks netto belastbaar inkomen van alle leden van het gezin samen, niet hoger is dan 26.000 euro (indexatie op 1 juli)
- Als u uw aanvraag indient vóór 30 juni, gelden de inkomsten van 2006, aanslagjaar 2007
- Als u uw aanvraag indient na 30 juni, gelden de inkomsten van 2007, aanslagjaar 2008

Andere voorwaarden?
- Uw gezin mag niet genieten van een sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit.
- U mag niet genieten van een toelage via het Sociaal Stookoliefonds. ( zie 1. hiervoor)
- U kunt enkel in aanmerking komen voor de brandstof waar u zich hoofdzakelijk mee verwarmt.

Hoe aanvragen?
- Ieder gezin dat niet geniet van het sociaal tarief, zal automatisch een aanvraagformulier ontvangen via zijn elektriciteitsleverancier bij de jaarlijkse eindafrekening.
- U moet het aanvraagformulier binnen de 60 dagen na ontvangst opsturen naar: Energiekorting, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Contactpersoon
Inwoners van Lovendegem kunnen een aanvraag doen iedere voormiddag tussen 8u30 en 12u of in de namiddag na afspraak:

Mevr. Marieke Hugaert
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
Adres: OCMW / Sociaal Huis Lovendegem 9920 Lovendegem Telefoonnummer: 09/255 56 57

Voor verdere inlichtingen kunt u ook terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds 0800/90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be
Naar boven

2. NMBS – SENIORENBILJET

Het seniorenbiljet voor personen vanaf de leeftijd van 65 jaar is altijd een heen- en terugreis in een tweedeklas rijtuig van de NMBS. Dit biljet is geldig tussen twee Belgische stations (grensstations uitgezonderd). Met een seniorenbiljet kan je reizen van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.01 uur. In het laagseizoen is deze uurbeperking niet van toepassing op zaterdag, zondag en op de wettelijke feestdagen.
Bijkomend voordeel: Men kan terugreizen vanuit een ander station dan het station waar je uw heenreis hebt beëindigd. Het volstaat dit te vragen op het moment dat je Uw treinticket aankoopt. Dit is zelfs niet nodig wanneer je terugreist vanuit een kuststation.
Andere informatie: een aangekocht seniorenbiljet is nooit terugbetaalbaar en blijft beperkt tot tweede klas: een verhoging naar eerste klas is niet mogelijk.
Prijs: vanaf 01 februari 2009 kost een seniorenbiljet vijf euro i.p.v. vier euro.

Naar boven

3. DE THUISZORGPREMIE - LOVENDEGEM

Zo lang mogelijk in de best mogelijke omstandigheden in zijn vertrouwde omgeving kunnen blijven is de wens van zo goed als iedereen. Zowel de ouder wordende als hij of zij die door omstandigheden hulp van derden nodig heeft verdient daartoe alle mogelijke steun.
Via allerlei premies en tegemoetkomingen probeert het beleid op alle niveaus de thuiszorg te ondersteunen . De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB), de Vlaamse Zorgverzekering en de Provinciale Mantelzorgpremie zijn op dit ogenblik naast het aanbod door al dan niet openbare diensten (thuisverpleging - poetsdiensten - familiehulp en -zorg - oppasdiensten enz.) allemaal initiatieven om de zorg- en hulpbehoevende tegemoet te komen. Lovendegem is in vergelijking met andere gemeenten op dit gebied een voorloper geweest. Nog voor er sprake was van de Vlaamse Zorgverzekering ter dekking van de niet-medische kosten, kende de gemeente Lovendegem onder bepaalde voorwaarden reeds een Thuiszorgpremie van 375 euro toe aan diegenen die hulp van derden nodig hadden.
In 2007 werd deze materie een bevoegdheid van het OCMW en werd het reglement ter zake herwerkt met een dubbel doel:
- Overlappingen van uitkeringen vermijden
- De thuiszorgpremie toekennen aan een groep zorgbehoevenden die op dit ogenblik (nog) niet in aanmerking komen omdat hun graad (punten) van zorgbehoevendheid naast de gehanteerde schalen vallen.

Samenvatting van het reglement betreffende de Thuiszorgpremie (1)

Wat is de Thuiszorgpremie?
De thuiszorgpremie is een toelage voor de zorgbehoevende persoon die hulp van derden nodig heeft om in zijn of haar thuismilieu te kunnen blijven wonen. Het is een tussenkomst in de niet-medische kosten.

Bedrag:
De premie bedraagt maximum 375 euro per jaar en wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Hoe wordt de zorgbehoevendheid bewezen?
Dit kan op twee manieren bewezen worden:
1. Door een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met een score vanaf 12 tot en met 14 punten of
2. Door op de Bel-profielschaal een score te behalen vanaf 30 tot en met 34 punten.

Indien men nog niet beschikt over dergelijke attesten en U meent toch in aanmerking te komen dan kan je best contact opnemen met ons OCMW. Zij helpen U zeker verder.

Andere voorwaarden
- Inzake inkomsten: Het jaarlijks gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle inwonende leden van het gezin bedraagt maximum 23.705,66 euro (verhoogd met 10% per kind ten laste).
- Inzake eigendom: de zorgbehoevende mag maximum één bebouwde eigendom bezitten.
- Inzake cumul: de zorgbehoevende mag niet genieten van de Vlaamse Zorgverzekering of de Sociaal-pedagogische toelage.

Hoe aanvragen?
- Bij ons Sociaal Huis/OCMW Kasteeldreef 72 – Gelijkvloers-rechts – Marieke Hugaert (Tel. 09/255.56.57)
- Aanvraagformulieren zijn ter beschikking of worden ter plaatse ingevuld.
- Meebrengen:
     Identiteitskaart
     Attest van invaliditeit (Federale Overheid/Bel-score)
     Laatste aanslagbiljet belastingen.

Aarzel niet Marieke Hugaert te contacteren als U denkt in aanmerking te komen. Als u in uw omgeving mensen kent waarvan je meent dat zij in aanmerking komen informeer hen over het bestaan van de Lovendegemse Thuiszorgpremie.

Tony Mestdag

(1) Het volledige reglement is beschikbaar op ons OCMW

Naar boven