Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 28
juli 2009

Het woord van de voorzitter

Op 18 maart 2009 heeft het nationaal bestuur van Okra een nieuwe nationale voorzitter gekozen. Aan deze verkiezing is heel wat zoekwerk en vergaderen voorafgegaan maar uiteindelijk werd een prachtige kandidaat bereid gevonden om de ontslagnemende Hugo Verhenne op te volgen en om de komende jaren de grootste seniorenvereniging van Vlaanderen te leiden.
Miet Smet is gewezen minister in verschillende regeringen, was Europarlementslid, Gemeenschapssenator en bekleedde mandaten in verschillende Belgische en Buitenlandse organisaties.
Miet Smet (° 5 april 1943) is van ACW strekking en Minister van Staat.
Ik denk dat we door haar te verkiezen getoond hebben waar we met Okra heen willen: een socio-culturele vereniging die al het goede uit het verleden bewaart en koestert maar tezelfdertijd strijdbaar opkomt voor de belangen van zijn leden. Miet kan op het allerhoogste niveau deuren openen die voorheen voor ons gesloten waren. Zij wordt ook op Europees niveau erkend als deskundige in de sociale problematiek zeker wat de vergrijzing betreft.
Kortom: als Miet iets zegt dan luistert men.
En voor een vereniging waarvan de vrouwen het grootste deel uitmaken is het maar normaal dat eindelijk een vrouw het roer overneemt.

Naar boven

A. Elke stap telt

Een initiatief van Okra
Okra wil in zijn werking veel meer zijn dan een louter socio-culturele vereniging met een aanbod van ontmoeting, ontspanning, cultuur en vorming, reizen en uitstappen, zorg- en bezinningsmomenten. Ook de zorg voor de fysieke conditie van zijn leden vormen een onderdeel van ons programma. We fietsen weliswaar nu reeds (acht à tienmaal per jaar), we wandelen (vier maal per jaar) en we spelen wekelijks krulbol, maar we kunnen en moeten meer doen. Het is echt noodzakelijk dat AL onze leden in beweging komen of blijven. Want:

Iedere stap verlengt het leven en verhoogt de kwaliteit ervan!

Het nut en belang van het bewegen door senioren.
Naast gezonde voeding, ongevallenpreventie, en een algemene rookstop en matig alcoholgebruik is een fysiek actief leven een van de vier bepalende factoren van het gezond ouder worden. Er is aangetoond dat voldoende beweging het risico op chronische gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire (hart en bloedvaten), obesitas (vetzucht) osteoporose, suikerziekte en darmkanker kan verhinderen. Fysieke activiteit helpt om de uithouding, het evenwicht, de spiersterkte, de lenigheid, behendigheid en coördinatie te voorkomen. Bewegen vermindert de kans op valpartijen en bevordert het algemeen welbevinden.
In de medische onderzoekswereld wordt duidelijk en onweerlegbaar aangetoond dat bewegen een rechtstreeks positief effect heeft op de processen die samengaan met het verouderen.
Ik bespaar u het waarom hiervan maar de conclusie is overduidelijk: lichamelijke activiteit is een belangrijke hulpbron voor een actief en onafhankelijk functioneren, dus voor een meer kwaliteitsvol leven. Immers, fysiek actief zijn heeft ook te maken met het blijvend kunnen benutten van diensten, het kunnen opzoeken van vrienden en bekenden, mobiel blijven en het kunnen deelnemen aan het sociaal leven.

Wat is het probleem ? Waarom moet ik blijven bewegen

1. Bewegen is goed voor je hart en bloedvaten: Hart- en vaatziekten zijn bij ons de voornaamste doodsoorzaak. Het hart is een spier en indien deze niet geoefend wordt verzwakt ze. Vooral duursporten (wandelen, lopen, fietsen en zwemmen) zijn de ideale bondgenoten en vrienden van het hart.
2. Bewegen is goed voor de longen: Bewegen houdt je longen en de ademhalingsspieren rondom in conditie.
3. Bewegen voorkomt overgewicht: Bewegen verhoogt de stofwisseling (via spieropbouw en vetafbraak) en is dus zeer belangrijk in het voorkomen en bestrijden van overgewicht.
4. Beweging kan diabetes voorkomen. Beweging zorgt ervoor dat glucose beter kan doordringen in de cellen. Zo helpt bewegen bepaalde vormen van diabetes voorkomen. Maar ook diabetespatiënten hebben baat bij sport wanneer dit onder verantwoorde omstandigheden gebeurt.
5. Van ons 35ste worden onze beenderen poreuzer en kwetsbaarder. Stilzitten versnelt dit proces. Bewegen houdt de beenderen, spieren en gewrichten stevig, soepel en in conditie. Ook wie last heeft van artritis of osteoporose heeft baat bij niet-belastende bewegingsvormen.
6. Beweging kan kanker voorkomen of de behandeling ervan draaglijker maken. Voor sommige vormen van kankers (dikke darmkanker, borstkanker...) is het preventieve effect van voldoende bewegen afdoende bewezen.
7. Bewegen kan stress, angst en depressies verminderen. Wie beweegt bouwt de opgehoopte stresshormonen op natuurlijke wijze af. Bewegen, zeker wanneer dit in groep gebeurt bevordert de mentale weerbaarheid. Wie actief is voelt zich beter in zijn vel. Het is een probaat middel tegen slapeloosheid.
8. Bewegen in groep is goed voor het sociale leven. Zelfs met de beste voornemens is het zeer moeilijk op zijn eentje te bewegen. Op onze leeftijd doet men dit het best in groep: het is leuker en meer motiverend. Als men in groep gaat sporten wint men alleszins aan sociale contacten en zoiets helpt dan weer om het langer vol te houden.
9. Bewegen is ook gezond voor je portemonnee.
Actievelingen leven niet alleen langer, ze leven ook beter. Ze scoren lager op hospitalisatie, ze besparen op doktersbezoek en medicamenten. Het is beter nu geld uit te geven voor een paar goede wandelschoenen dan later het tien- of honderdvoudige aan de dokter of kinesist.
10. Bewegen is de interessantste vorm van pensioensparen. Ouder worden is een fysiologisch proces waarbij het lichaam verzwakt. De evolutie kan afgeremd of vertraagd worden! De manier van leven en de mate waarin men lichamelijk en geestelijk actief blijft zijn hierin bepalend. Levenslang bewegen is hiervoor de beste (en veruit de goedkoopste) medicijn tegen een aantal typische ouderdomsziekten: artritis, osteoporose, hoge bloeddruk, enz.
11. Bewegen voorkomt valpartijen. Ook in het Lovendegemse behoeften- onderzoek door Prof Verthé (2008) scoort vallen door ouderen met hospitalisatie of dokterstussenkomst als gevolg, zeer hoog. Bewegen kan het grootste deel van deze valpartijen voorkomen.

Okra voorziet drie sessies van telkens 10 opeenvolgende weken. Onze vier daartoe gevormde monitoren meten de individuele beginconditie, volgen en begeleiden de deelnemers zodat deze na afloop van de tien weken het vooropgestelde doel bereiken: een aanmerkelijke progressie in hun fysieke toestand en wandelcapaciteit. Er is geen sprake van enige competitie onderling. De KUL (Universiteit Leuven) heeft de oefenschema’s en methodologie uitgewerkt en het Vlaamse Gewest ondersteunt (o.a. financieel) het project. Ook de CM (mutualiteit) en de firma Brantano (schoenen) zijn sponsor zodat deelnemen volkomen gratis is, sportverzekering inbegrepen. Iedere deelnemer krijgt een CM-stappenteller in leen die hij, na de cursus, voor een gering bedrag kan aankopen.
De cursus ‘Elke Stap Telt’ staat open voor iedere Lovendegemse 55-plusser. Het spreekt vanzelf dat Okra-leden hierbij voorrang krijgen. De eerste sessie start in september.

Naar boven

B. De Vrederechter

Het Vredegerecht, voor Lovendegem gevestigd in het gerechtelijk kanton Zomergem heeft zijn zetel in de Dekenijstraat 39. U kunt het telefonisch bereiken op het nummer 09/370.50.72 of 09/370.50.73.
Op het Vredegerecht kan je terecht met de meeste problemen die verband houden met:
Huur, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, burenproblemen (begroeiing, afsluitingen, overhangende bomen enz.), uitweg, herziening onderhoudsgeld, onteigening, ruilverkaveling, voorlopig bewindvoerder, collocatie geesteszieken, echtelijke moeilijkheden, akten van bekendheid, sommige openbare verkopingen, verzoeningsprocedures, enz.
Dit zijn enkele van de aan de Vrederechter toegewezen zaken/bevoegdheden die ongeacht de hoegrootheid van de vordering door deze rechter dienen beoordeeld te worden. Onafgezien van deze specifieke bevoegdheden is de Vrederechter ook bevoegd voor bijna alle betwistingen waarvan het bedrag maximum € 1.860 bedraagt.
Natuurlijk kan je niet zomaar bij de Vrederechter binnenlopen. Je moet hoe dan ook vooraleer bij de Vrederechter aan te kloppen eerst zelf proberen de zaak op te lossen. Dat kan door een constructief gesprek met de andere partij, een aangetekende brief of een schriftelijke ingebrekestelling. Als er geen oplossing uit de bus komt kan je u tot de Vrederechter richten. U staat bij deze rechter een stuk sterker als je het schriftelijk bewijs hebt van al uw voorgaande stappen (afschriften en bewijs van uw aangetekend schrijven, getuigen enz.). In dit stadium van de procedure is zelfs geen advocaat nodig.
U kan gratis een beroep doen op de vrederechter in zijn functie als bemiddelaar onder de vorm van een aanvraag tot Oproeping in Verzoening van de tegenpartij. De diensten van de Vrederechter maken het verzoekschrift over naar de tegenpartij en op de gestelde datum zijn er drie mogelijkheden:
- ofwel komt de tegenpartij opdagen maar komt men niet tot een akkoord;
- ofwel komt de tegenpartij opdagen en slaagt de Vrederechter erin tot een oplossing te komen. Dit wordt genotuleerd in een proces-verbaal dat bindend is (zoals een vonnis) voor alle partijen;
- ofwel komt de tegenpartij niet opdagen en is een verzoening dus niet mogelijk.
Wanneer geen verzoening mogelijk is zal de Vrederechter een andere weg moeten bewandelen maar ditmaal is de procedure niet meer gratis en wie verliest betaalt alle procedurekosten en het ereloon van de aangestelde advocaat (advocaten).

Naar boven

C. Wilsverklaring euthanasie

In België is euthanasie een streng gereglementeerd recht. De wet van 28 mei 2002 erkent het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de welomschreven omstandigheden die deze wet bepaalt: meerderjarig, handelingsbekwaam, het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald, er is geen externe druk
- de patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie, het lichamelijk en/of psychisch lijden is aanhoudend en ondraaglijk en kan niet worden verzacht
- de toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. De plichten en de rechten van de artsen worden eveneens nauwkeurig omschreven.
Vanaf 1 september 2008 kan men proactief zijn wil tot euthanasie kenbaar maken door een Wilsverklaring inzake Euthanasie te laten registreren bij het gemeentebestuur.
Wie dit wenst kan op de dienst Burgerlijke Stand van Lovendegem een passend voorgedrukt formulier afhalen.
Daarin kan elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige zijn wens uitdrukken dat hij of zij euthanasie wil als ze in een onomkeerbaar coma zou terechtkomen en dus op zo’n moment onmogelijk zelf nog euthanasie zou kunnen vragen.
Deze wens wordt dan door de gemeente overgemaakt aan het bevoegde ministerie waarbij ook de namen en adressen van de vertrouwenspersonen worden opgeslagen. Artsen kunnen in deze databank nagaan of hun patiënt een wilsverklaring heeft onderschreven en wie de vertrouwenspersonen zijn.
Een Wilsverklaring Euthanasie kan op ieder moment worden herzien of ingetrokken en blijft geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening.
De Wilsverklaring Euthanasie slaat alleen op een situatie van onomkeerbaar coma. In alle andere situaties (dementie, verlies van communicatie mogelijkheden, omkeerbaar coma…) geldt deze wilsverklaring niet.
Het betreffende document kan U afhalen bij de dienst Burgerlijke Stand (gemeentehuis, Kerkstraat 45) of kan u downloaden op de website van Lovendegem, doorklikken e-loket, burgerlijke zaken.

Naar boven

D. Verkeersreglement

1. Tarieven snelheidsovertredingen
De wetgever heeft (gelukkig) tijdig beseft dat de extreem hoge boetetarieven die een tijdlang bestonden totaal geen maatschappelijk draagvlak hadden en eigenlijk niet bijdroegen tot het beoogde doel, namelijk het verhogen van de verkeersveiligheid.
De politie- of parkettransacties (minnelijke schikkingen) werden dan ook aangepast. Op dit ogenblik zijn behalve in het geval van zeer zware snelheidsovertredingen volgende tarieven van toepassing:

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, in een schoolomgeving, een woonerf of erf:
- voor een snelheidsovertreding tot 10 km/uur teveel: € 50
- voor een snelheidsovertreding van meer dan 10 km tot 30 km/uur: € 50 plus € 10 per km
Voorbeeld: wie in de Molendreef ter hoogte van de Bron/Triangel (zone 30), op welk tijdstip dan ook geflitst wordt aan 56 km/u zal 50 (basis) plus 260 (26 x 10) euro betalen.
Hij/zij die op dergelijke plaats meer dan 60 km/uur rijdt komt zeker voor de rechtbank en daar kan de boete oplopen tot 2.750 euro en een tijdelijk verval van het recht tot sturen moet de rechter opleggen(???) (los van de kosten voor de advocaat).

Op andere wegen
- Het basisbedrag voor een overschrijding tot 10 km/u bedraagt ook hier € 50
- Voor een snelheidsovertreding van meer dan 10 km/u tot 40 km/u : € 50 (basis) plus € 5 per km.
Voorbeeld: wie in de Oostveld Kouter (max 50 km/u) geflitst wordt aan 78 per uur betaalt 50 ( basis) plus 140 (28 x 5) of totaal 190 euro.
Wanneer hij/zij op die plaats meer dan 90 km/u rijdt wordt de overtreder voor de rechtbank gedaagd en een vonnis (zie hiervoor) gaande tot 2.750 euro en een tijdelijk verval van het recht tot sturen wordt uitgesproken (los van de kosten voor de advocaat).

2. Retroreflecterend veiligheidsvest
De wegcode voorzag in zijn artikel 51.1 reeds de verplichting dat de bestuurder van een pechvoertuig die op een autosnelweg of autoweg zijn voertuig verlaat op een plaats waar hij niet mag stoppen of parkeren een retroreflecterend veiligheidsvest moet dragen. De kleur, vorm, of opschriften van of op het vestje werden niet bepaald. Men moest het dus niet altijd bijhebben maar men moest het wel dragen als men op de autosnelweg zijn voertuig (bij pech of ongeval) verliet. Dat was al te gek: men moest het niet bijhebben maar wel dragen.
Dat is nu rechtgezet. Een nieuw artikel 70bis in het technisch reglement van 15 maart 1968 zegt nu : “Een retroreflecterend veiligheidsvest moet zich aan boord van elke auto bevinden”. Dit ging in op 1 juni 2009.
Eén vestje volstaat (fluo-vestje van eender welke kleur) en de politiediensten maar ook de Technische Schouwing (de ‘Keuring’) zullen dit controleren.
Opmerking: we raden toch aan dat meerdere vestjes aan boord zouden zijn en dat alle inzittenden van het pechvoertuig op de auto(snel-)weg het voertuig verlaten en achter de stootband plaatsnemen.

3. De gordel, de juiste reflex
Niets of niemand heeft ooit meer verkeersdoden voorkomen dan de veiligheidsgordel. En er zijn zeer weinig zinnige redenen om de gordel niet te dragen. De gordel, in combinatie met een goed afgestelde hoofdsteun en airbags binnen een veiligheidskooi zoals de Belgische wetgeving aan de constructeurs oplegt (K.B. 15 maart 1968) spaart honderden levens per jaar. Ik begrijp dus nog altijd niet goed waarom sommigen de gordeldracht afwijzen. Er zijn enkele (maar zeer weinig) gewichtige medische tegenindicaties die het NIET-dragen van de gordel kunnen rechtvaardigen.
Alhoewel het sinds 1991 verplicht is ook achterin de gordel te dragen, zijn er nog altijd een aantal hardnekkige vooroordelen tegen deze verplichting. Om een aantal redenen, o.a. mijn eigen (morele) verantwoordelijkheid ter zake, moeten passagiers op de achterbank in mijn auto steeds de gordel dragen. Daar sta ik op en dat maak ik hen ook duidelijk. Passagiers achterin zullen, indien ze geen gordel dragen, bij een ongeval naar voor gesmakt worden, en hun kinetische energie zal bij de bestuurder en passagier voorin ernstig letsel veroorzaken. Een studie (2005) wees uit dat 80 % van de verkeersdoden onder de inzittenden vooraan had kunnen voorkomen worden indien de inzittenden achteraan de gordel had gedragen.

Naar boven

E. De Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening – TMVW

Voor al uw vragen i.v.m. de watervoorziening in Lovendegem kunt u terecht bij het Mobiel klantenloket van TMVW tijdens de vrijdagse markt van Lovendegem telkens van 08.00 tot 12.00 uur op het Dorp.
Data: Vrijdag 3 juli 2009
         Vrijdag 11 september 2009
         Vrijdag 6 november 2009.

Naar boven

F. Halt! Of u valt!

Valpreventie bij ouderen
Het, met uw medewerking, in Lovendegem uitgevoerde ouderen behoeftenonderzoek (2008) bevestigde overduidelijk dat ongewild vallen door ouderen een zeer belangrijke oorzaak was van gedwongen opname in een kliniek, van operaties en langdurige revalidatie en erger nog van (blijvende) invaliditeit.
Het OCMW/Sociaal Huis i.s.m. de VZW Kerkelare organiseren om deze redenen op maandag 14 september 2009 een infodag die volledig in het teken staat van het voorkomen van valpartijen door ouderen.
De provincie Antwerpen leent zijn VALBUS, het Rode Kruis geeft in de loop van de namiddag een uiteenzetting ‘Blijf op je Eigen Benen Staan’ en U kunt er kennis maken met een aantal hulpmiddelen die het vallen voorkomen.
Het geheel is volkomen gratis te bezoeken en de organisatoren bieden de bezoekers ´s voormiddags koffie en een koffiekoek aan.

Naar boven

G. Filmvoorstelling

De kans is groot dat U vorig jaar de heimat-film ‘Aan de oevers van de Leie’ hebt gezien. Ook op onze lokale televisiezender AVS werd de geschiedenis van de familie Goetgebuer in de jaren dertig van de vorige eeuw in afleveringen uitgezonden.
Als Okra Lovendegem krijgen wij de kans om de voorstelling van het derde deel van deze familiegeschiedenis op vrijdagnamiddag 15 januari 2010 om 14.00 uur te bezoeken.
Onder de titel ‘Wafelijzers en Schietgeweren’ brengt de inmiddels vertrouwde cast waaronder onze dorpsgenoot Marc Thijs (Podium) de vermoedelijk meest humoristische, bijwijlen hilarische aflevering van de reeks. Tante Cordula en Co beleven tegen de achtergrond van de tweede wereldoorlog de meest waanzinnige avonturen wat ervoor zorgt dat de lach gedurende anderhalf uur niet uit de lucht is.
De schitterende acteurprestaties, de zorgvuldig uitgezochte landschappen, decors en rekwisieten anno 1940 alles binnen de omlijsting van de unieke Leiestreek zorgen er met de meer dan 100 professioneel geregistreerde figuranten voor dat Wafels en Schietgeweren de bekroning vormt van de cyclus die begon met de Ten Huize Goetgebuer. Wij hebben 150 kaarten besteld (€ 6) voor de voorstelling in het Parochie Center op vrijdagnamiddag 15 januari 2010. Voor die prijs krijg je naast uw toegangsticket ook een koffie en een koffiekoek.

Naar boven

H. Onze Okra-agenda - Te noteren

1. Elke Stap Telt: U kan nu reeds inschrijven. Startdatum (in september) wordt u medegedeeld. Inschrijving bij Jacky, Magda, Denise of Etienne.
2. Bedevaart en daguitstap omgeving Roeselare op 10 september: inschrijven bij Annette.
3. Boombal: 28 augustus, sterk verminderde toegangsprijs voor Okra-leden.
4. Algemene ledenvergadering en feestmaaltijd: 20 oktober, inschrijven bij uw bestuursleden.
5. Toneelvoorstelling Podium: uitnodigingen/prijs/inschrijvingen volgen.
6. Kaartingen: ‘Ter Laagland’ iedere tweede dinsdag van de maand.
7. Bollingen: iedere woensdag vanaf 13.00 uur.
8. Fietstochten: 16 juli (met middagmaal), 17 september met afsluitende barbecue voor de fietsers in ter Laagland.
9. Ontspanningsnamiddag (twee maaltijden en optreden bekende artiesten): uitnodiging volgt.
10. Bus-trein budgetvriendelijke uitstap naar Hasselt: uitnodiging volgt.
11. Wafelijzers en schietgeweren, film in de reeks familie Goetgebuer: vrijdag 15 januari 2010 om 14.00 uur.
12. Lovendegem kermis - seniorennamiddag: 6 augustus. Okra verleent zijn medewerking. Reservatie: zie Kermisprogramma.
13. Seniorennamiddag Kermis Beke: zie bijlage in ons Okra magazine van juli 2009.
14. Valpreventie: 14 september 2009, zie bijlage in onze seniorenwijzer van augustus 2009.
15. Ouderen en Energie: Wij onderschrijven dit volmondig en nemen deel aan het initiatief van de Gezinsbond Lovendegem. Uitnodigingen volgen.
16. Seniorennamiddag inwoners wijk Kort Eindeken: maandag 20 juli om 14.30 uur.

Naar boven