Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.31
juli 2010

A. De Minder Mobielen Centrale van het OCMW (MMC)

Wat is de MMC

De Minder Mobielen Centrale is er om personen met verplaatsingsmoeilijkheden en waarvan het inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt de kans te geven de noodzakelijke verplaatsingen te doen.
U kan gebruik maken van deze vervoerdienst van het OCMW voor bijvoorbeeld doktersbezoek en consultaties in ziekenhuizen, voor bezoek aan uw familie of vrienden, bezoek aan de kapper, ontspanningsactiviteiten en om boodschappen te doen.

Voor wie is deze dienst bestemd? Voor inwoners van Lovendegem van volgende categorieën:
- Ouderen
- Personen in een sociale noodsituatie
- Personen met een lichamelijke beperking. Het minder mobielen vervoer gebeurt met gewone personenwagens en komt dus NIET in de plaats van het gespecialiseerd vervoer. Dus niet voor liggend ziekenvervoer of het vervoer van zware rolwagens.

Inkomstenvoorwaarde
Het maximum inkomen is lager dan 1451,58 euro per maand als alleenstaande of 1935,44 euro per maand voor een gezin. Het OCMW kan bij bewezen hoge medische kosten afwijken van deze bedragen.

Wat kost het Minder Mobielen Vervoer?
Het lidgeld bedraagt 7 euro per jaar en per afgelegde kilometer, gerekend vanaf de woonplaats van de chauffeur, wordt 0,30 euro gerekend.

Hoe lid worden?
Ga langs bij Mevr Marieke Hugaert op ons OCMW of contacteer haar op het nummer 09/255 56 57.

DRINGEND

Het OCMW van Lovendegem is op zoek naar vrijwilligers-chauffeurs die de diensten van onze Minder Mobielen Centrale kunnen versterken. Inlichtingen bij Marieke Hugaert op het telefoonnummer 09/255 56 57 van het OCMW Lovendegem.

Naar boven

B. Kennis van het verkeersreglement

Vanaf nu zult u in elke OUDERenWIJZER van Okra Lovendegem een reeks vragen krijgen die uw kennis van het verkeersreglement zullen testen. We doen dit d.m.v. meerkeuzevragen en uit de ontvangen correcte antwoorden wordt telkens een winnaar getrokken die een toepasselijke en nuttige verkeersprijs ontvangt. De antwoordstrook kan gedeponeerd worden in de brievenbus van Schoordam 16 en dit voor 19 juli a.s. De winnaars en de juiste antwoorden verschijnen in ons parochieblad en in onze OUDERenWIJZER.

Naar boven

C. Uw rijbewijs

Sinds 1 oktober 1998 gelden in België de Europese normen voor een rijbewijs. Wie na deze datum een rijbewijs aanvroeg ontving automatisch het roze drieluikje naar nieuw Europees model. De oudere modellen blijven geldig al zorgen deze soms voor problemen in het buitenland.
Er zijn op dit ogenblik drie modellen in omloop:
1. Het model van voor 1989, het Belgische rijbewijs, waarop de foto (vermoedelijk) niet meer gelijkend is.
2. Het model afgeleverd tussen 1989 en 1998 of Het Belgisch Rijbewijs naar Europees model.
3. Het model van na 1998 of Het Belgisch Rijbewijs naar Europees model volgens de nieuwe Euopese normen van 1998.
Deze laatste rijbewijzen zijn in gans Europese Unie en de Europese ruimte geldig. Bovendien zijn zij ook daarbuiten in heel wat landen erkend. Voor landen waar dit niet zo is heb je een Internationaal Rijbewijs nodig.
Tenzij U uw rijbewijs sinds 1989 hebt laten vernieuwen bezit U vermoedelijk een Rijbewijs van de eerste categorie. Om twee redenen kunnen met dit soort rijbewijs problemen opduiken.

1. Bij een controle in België kan de bevoegde persoon opmerken dat Uw foto niet meer gelijkend is en een Proces-Verbaal van Waarschuwing uitschrijven. Dir betekend dat U zich binnen een vastgelegde periode een nieuw rijbewijs moet aanschaffen en dat U zich met dat nieuwe rijbewijs moet aanbieden in een politiecommissariaat.

2. Bij een controle in het buitenland riskeer je dat de buitenlandse politiedienst Uw rijbewijs als ongeldig beschouwt omdat de foto niet meer gelijkend is of omdat de buitenlandse agent niet vertrouwd is met het Belgische systeem van aanduiding van de voertuigcategorie. Dit kan U, in Frankrijk bijvoorbeeld een boete opleveren tot € 250 (ter plaatse te betalen!!)

De oude Belgische rijbewijzen blijven geldig. Je kan je rijbewijs wel inruilen indien je dat soort problemen wil vermijden of omdat uw rijbewijs beschadigd of onleesbaar is.
Voor een nieuw rijbewijs moet je je aanmelden op de dienst burgerzaken (gelijkvloers van het gemeentehuis) met je oud te vervangen rijbewijs, twee recente pasfoto’s, uw identiteitskaart en 11 euro.

Het ééngemaakte rijbewijs
Europa wil een einde maken aan de verschillende types rijbewijzen in de lidstaten. Het gebrek aan eenheid veroorzaakt heel wat problemen. De Europese Unie wil daarom een eengemaakt Europees Rijbewijs invoeren vanaf 2013. Dit jaar ging in ons land een pilootproject van start dat in een tiental gemeenten de eerste nieuwe rijbewijzen zal afleveren. Het nieuw rijbewijs heeft de vorm en het formaat van een bankkaart ( zonder chip) Het rijbewijs zal wel niet meer levenslang geldig zijn en om de tien jaar hernieuwd moeten worden. België heeft wel niet de bedoeling om aan deze vernieuwing nieuwe voorwaarden of een nieuwe rijproef of –examen te koppelen.

Naar boven

D. De SIS-kaart

Niet alleen ons rijbewijs wijzigt in 2013.
Ook de vertrouwde SIS-kaart verdwijnt en wordt vervangen door de elektronische identiteitskaart. De bedoeling is dat door de informatisering de gezondheidszorg eenvoudiger te maken en de administratie sneller en een stuk duidelijker. Op die manier wil men ook de kans op fouten weg werken. Vanaf dan zal de voorschrijvende arts zijn voorschrift elektronisch doorsturen langs een centrale website waarop de apotheker het kan aflezen. De tijd dat de apotheker moet terugbellen omdat hij het handschrift van de dokter niet kan lezen is dan eveneens voorbij.

Naar boven

E. Verwarmingstoelage

Misschien hebt U recht op een tegemoetkoming in Uw energiekosten. Die premie kan oplopen tot 210 euro. Informeer U bij Marieke Hugaert van ons OCMW.

Naar boven

F. De rechten van de patiënt

Ook als u ziek bent of medische verzorging nodig hebt mag U op Uw strepen staan. De acht basisrechten van de patiënt liggen vast bij wet.
Wat houden ze in en wat als uw rechten worden geschonden?

1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit lijkt evident, maar toch loopt het wel eens fout. Denk maar aan de tandarts die een ongepast implantaat plaatst of een arts die een verkeerde behandeling voorschrijft.

2. Recht op vrije keuze van de zorgverlener. Als patiënt mag u vrij uw arts kiezen en u kunt deze keuze altijd herroepen. U kunt echter niet eisen dat een chirurg een operatie uitvoert in een ziekenhuis waar hij niet werkt.

3. Recht op informatie. U hebt recht op alle informatie die nodig is om u een inzicht te geven in uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan, zelfs schriftelijk.

4. Recht op een patiëntendossier. U hebt niet alleen recht op een zorgvuldig bijgehouden medisch dossier maar ook op de inzage ervan en, tegen kostprijs op een kopie ervan. Artsen hebben 15 dagen de tijd om dat document ter beschikking te stellen.

5. Recht om met een behandeling of ingreep in te stemmen of ze te weigeren. De arts moet voldoende informatie geven zodat de patiënt met kennis van zaken kan beslissen.

6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Artsen moeten informatie over de gezondheidstoestand van hun patiënten geheimhouden en mogen bij een onderzoek enkel personen toelaten die daar beroepshalve moeten zijn.

7. Recht op pijnbestrijding. Patiënten hebben recht op de meest aangepaste zorg om pijn te voorkomen of te bestrijden.

8. Recht op een klacht. Elk ziekenhuis moet verplicht een ombudsdienst hebben. Verder bestaat er ook een federale ombudsdienst. Een ombudsdienst bemiddelt om klachten in der minne op te lossen. Als dit niet lukt legt de dienst uit welke wegen de patiënt nog kan volgen.

Naar boven